Gå til innhold

§ 7-3 Delvis refusjon av tollavgift

§ 7-3.Delvis refusjon av tollavgift

(1) Tollavgift kan delvis refunderes ved gjenutførsel av rullende jernbanemateriell og reservedeler til slikt materiell som har vært innført til midlertidig bruk, og som ikke kan deklareres for prosedyren midlertidig innførsel etter vareførselsloven § 4-6. Tollavgift skal refunderes med fradrag av to prosent for hver måned eller del av måned regnet fra tidspunktet da varen ble innført.

(2) Tollavgift kan delvis refunderes ved gjenutførsel av vare som har vært innført midlertidig til leie eller lån, eller som utenlandske foretak, institusjoner eller personer har innført og benyttet i forbindelse med et oppdrag i tollområdet, og varen ikke kunne deklareres forprosedyren midlertidig innførsel etter vareførselsloven § 4-6. Tollavgift skal refunderes med fradrag av fem prosent for hver måned eller del av måned regnet fra tidspunktet da varen ble innført.

(3) Departementet kan gi forskrift om delvis refusjon av tollavgift, herunder om nærmere vilkår for refusjon.

Delvis refusjon av tollavgift er aktuelt i to sammenhenger:

  • Varer som har vært innført til leie eller lån
  • Jernbanemateriell

Delvis tollavgiftsrefusjon for varer som har vært leiet eller lånt mv.

I enkelte tilfeller kan varer underlegges prosedyren midlertidig innførsel etter vareførselsloven § 4-6. Ved midlertidig innførsel beregnes ikke tollavgift eller andre innførselsavgifter. Hvilke varer som kan underlegges denne prosedyren og nærmere vilkår for dette følger av vareførselsforskriften §§ 4-6-3 flg. En vare som ikke fyller vilkårene for midlertidig innførsel må innføres under prosedyren overgang til fri disponering, selv om den skal gjenutføres senere. Ved gjenutførsel er det imidlertid i visse tilfeller mulig å få refundert deler av tollavgiften.

Tollmyndighetene kan refundere tollavgift dersom varen har vært innført av

  • et norsk foretak mv. som har leiet eller lånt den, eller
  • et utenlandsk foretak mv. som har brukt varen til et bestemt oppdrag

Tollavgiften blir i slike tilfeller refundert med fradrag av 5 % for hver måned eller del av måned den har vært i landet. Dersom en vare f.eks. ble innført 3. februar og gjenutført 9. mai, kan 80 % av tollavgiften refunderes.

Da det i svært liten grad er tollavgift på varer som vil omfattes av denne ordningen, er denne refusjonsregelen for tollavgift lite praktisk.

Refusjon av merverdiavgift

Skatteetaten har ansvaret for refusjon av merverdiavgift og søknader om dette må derfor rettes dit.

Delvis tollavgiftsrefusjon for jernbanemateriell

Denne regelen er en spesialbestemmelse som går foran den mer generelle regelen om refusjon av tollavgift ved leie eller lån mv. Forskjellen på de to bestemmelsene ligger i at det er et mindre fradrag i refusjonsbeløpet for hver måned jernbanemateriellet har vært her (2 %) enn det som er tilfelle for de andre varene (5 %).

Det er svært sjelden tollavgift på varer som faller inn under dette typetilfellet, og denne refusjonsregelen er derfor lite praktisk. Det er heller ikke tilsvarende refusjonsregel for merverdiavgift (men utenlandske foretak uten fradragsrett kan få refundert merverdiavgift tilknyttet transportmateriell som gjenutføres, se merverdiavgiftsloven § 10-8 (1) bokstav b). 


Tollavgiftsloven § 7-3 

Forarbeider

Prop. 237 L (2020–2021) kap. 1 og punkt 10.7 

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 2007 § 11-3

Tollforskriften § 11-3-1

Ot. prp. nr. 58 (2006-2007) side 91

Tolltariffens innledende bestemmelser § 23