Gå til innhold

§ 13-2 Overgangsbestemmelser

§ 13-2.Overgangsbestemmelser

Departementet kan gi forskrift om overgangsbestemmelser.

Med hjemmel i § 13-2 er det gitt tre overgangsbestemmelser i tollavgiftsforskriften.

Tollavgiftsforskriften § 13-2-1 - Overgangsregel om leveringsmåte for endringsmelding

I tollavgiftsforskriften § 13-2-1 er det gitt en overgangsregel om leveringsmåten for endringsmelding etter § 9-4-1 .

En endringsmelding skal etter tollavgiftsforskriften § 9-4-1 første ledd leveres elektronisk til tollmyndighetenes ekspedisjonssystem (TVINN). Overgangsregelen innebærer at den som før forskriftens ikrafttredelse ikke innehar tilgang til elektronisk levering av deklarasjon med mulighet for elektronisk levering av endringsmelding, i en overgangsperiode kan levere endringsmelding etter bestemmelsen i vareførselsforskriften § 7-2-1 annet ledd, det vil si i elektronisk melding i Altinn.

Overgangsperioden er tolv måneder fra forskriftens ikrafttredelse.

Tollavgiftsforskriften § 13-2-2 - Overgangsregel om tollmyndighetenes endring av tollavgiftsfastsetting

I tollavgiftsforskriften § 13-2-2 er det gitt en overgangsregel for tollmyndigheters endring av tollavgiftsfastsetting.

Tollavgiftsloven § 11-2 som setter frister for når tollmyndighetene kan ta opp tollavgiftsfastsettinger til endring og tollavgiftsloven § 11-3 som regulerer unntak fra fristene i § 11-2, gjelder for fastsettinger som tas opp til endring etter tidspunktet for lovens ikrafttredelse. Tollmyndighetene kan likevel ikke endre fastsettinger foretatt før lovens ikrafttredelse til ugunst for den tollavgiftspliktige dersom det ikke ville ha vært adgang til å endre fastsettingen etter fristreglene i tolloven.

Tollavgiftsforskriften § 13-2-3 - Overgangsregel om tilleggsavgift

I tollavgiftsforskriften § 13-2-3 er det gitt en overgangsregel om tilleggsavgift.

Tollavgiftsloven § 12-3 (tilleggsavgift), § 12-4 (unntak fra tilleggsavgift) og § 12-5 (skjerpet tilleggsavgift) får virkning for saker der opplysningssvikten eller pliktbruddet er begått etter tidspunktet for lovens ikrafttredelse.

Det samme gjelder for saker der vedtak treffes etter lovens ikrafttredelse, men opplysningssvikten eller pliktbruddet er begått før tidspunktet for lovens ikrafttredelse, for så vidt samlet tilleggsavgift hadde blitt høyere etter reglene i tolloven.


Tollavgiftsloven § 13-2 

Tollavgiftsforskriften §§ 13-2-1 til § 13-2-3

Forarbeider

Prop. 237 L (2020-2021) punkt 10.13