Gå til innhold

§ 3-5 Nedsettelse av beregningsgrunnlaget når varen er skadet eller bedervet

§ 3-5. Nedsettelse av beregningsgrunnlaget når varen er skadet eller bedervet

Dersom varen er forringet som følge av skade eller bedervelse før varen er frigjort for prosedyren overgang til fri disponering, settes beregningsgrunnlaget ned forholdsmessig etter verdiforringelsen som skaden eller bedervelsen har medført.

I henhold til bestemmelsen i tollavgiftsloven § 3-5 kan beregningsgrunnlaget for tollavgift settes ned forholdsmessig hvis varen er blitt forringet som følge av skade eller bedervelse før varen er frigjort for prosedyren overgang til fri disponering. Varen er blitt forringet dersom den relative verdien har blitt mindre, og årsaken til dette må enten være skade eller bedervelse. Prisfall, ukurans o.l. omfattes ikke.

Hvis det skal beregnes tollavgift på grunnlag av varens verdi, er prisen et sentralt element i beregningsgrunnlaget. Hvis prisen allerede reflekterer verdiforringelsen, skal beregningsgrunnlaget vanligvis ikke settes ytterligere ned etter § 3-5. Dette er aktuelt i de tilfeller hvor risikoen for varen ennå ikke var gått over på kjøper da forringelsen inntrådte, og selger reduserer prisen tilsvarende verdiforringelsen. Er risikoen for varen gått over på kjøperen (og prisen ikke reduseres), kan nedsettelse av beregningsgrunnlaget være aktuelt.

Hvis tollavgift skal beregnes på grunnlag av vekt, volum eller stykk, vil ikke en prisreduksjon ha betydning for tollavgiftsberegningen. I slike tilfeller kan nedsettelse av beregningsgrunnlaget være aktuelt. Nedsettelsen av beregningsgrunnlaget skal også her tilsvare verdiforringelsen. Er for eksempel beregningsgrunnlaget vekt og verdiforringelsen 40 %, må den vekten som tollavgiften beregnes av reduseres med 40 %. Tilsvarende blir det der volum eller stykk danner grunnlaget for beregning av tollavgiften.

Tollavgiftsloven § 3-5 må for øvrig anses som en spesialregel i forhold til tollverdireglene i vareførselsloven kapittel 6. Se i denne sammenheng WCOs Explanatory Note 3.1.


Tollavgiftsloven § 3-5 

Forarbeider

Prop. 237 L (2020-2021) punkt 10.3 

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 2007 § 7-5

Ot. prp. nr. 58 (2006-2007) side 66

Tolltariffens innledende bestemmelser § 16

St. prp. nr. 65 (1965-1966)

Innstilling fra Tollovkomiteen av 1959

Tolltariffens innledende bestemmelser fra før 1967 § 14