Gå til innhold

§ 12-1 Tvangsmulkt

§ 12-1.Tvangsmulkt

(1) For å fremtvinge levering av pliktige opplysninger, kan tollmyndighetene ilegge den som har plikt til å gi opplysninger etter § 10-1, en daglig løpende tvangsmulkt når opplysningene ikke gis innen de fastsatte frister. Det samme gjelder når det er åpenbare mangler ved de opplysningene som er gitt. Tvangsmulkt kan også ilegges den som ikke retter seg etter et pålegg om bokføring etter § 10-4 innen den fastsatte fristen.

(2) Samlet tvangsmulkt etter første ledd første og annet punktum kan ikke overstige 50 ganger rettsgebyret, jf. rettsgebyrloven § 1 annet ledd.

(3) Tvangsmulkt etter første ledd tredje punktum skal utgjøre ett rettsgebyr per dag. I særlige tilfeller kan tvangsmulkten settes lavere eller høyere, men ikke høyere enn ti rettsgebyr per dag. Samlet tvangsmulkt kan ikke overstige én million kroner.

(4) For vedtak om tvangsmulkt kan forhåndsvarsel etter forvaltningsloven § 16 unnlates. I melding om vedtak om tvangsmulkt skal tollmyndighetene opplyse om hvilke plikter som ikke anses å være oppfylt, frist for når tvangsmulkten begynner å løpe og størrelsen på tvangsmulkten.

Tollmyndighetene har etter tollavgiftsloven § 12-1 adgang til å ilegge tvangsmulkt. Formålet med tvangsmulkt er å fremtvinge levering av pliktige opplysninger. Tvangsmulkt er et virkemiddel for å endre pågående atferd, ikke for å sanksjonere et allerede begått brudd på opplysningsplikten. Tvangsmulkt har følgelig ikke et pønalt formål. I motsetning til for eksempel overtredelsesgebyr er tvangsmulkt derfor ikke å regne som straff etter EMK art. 6.

Første ledd slår fast at tollmyndighetene kan ilegge tollavgiftspliktige og tredjeparter som har plikt til å gi kontrollopplysninger etter § 10-1, en daglig løpende tvangsmulkt når opplysningene ikke gis innen de fastsatte fristene, eller når det er åpenbare mangler ved de opplysningene som er gitt. Tvangsmulkt kan også ilegges den som ikke innretter seg etter påbud om bokføring etter § 10-4 innen den fastsatte fristen.

Annet ledd bestemmer at samlet tvangsmulkt som ilegges den som ikke gir pliktige kontrollopplysninger, ikke kan overstige 50 ganger rettsgebyret.

I tredje ledd er det regler om at tvangsmulkt som ilegges den som ikke retter seg etter påbud om bokføring innen fristen, skal utgjøre en daglig løpende tvangsmulkt tilsvarende ett rettsgebyr per dag. Tollmyndighetene kan imidlertid fastsett både et lavere og høyere beløp, men ikke høyere enn ti rettsgebyr per dag. Ved manglende oppfølging av bokføringspålegg skal samlet tvangsmulkt ikke overstige én million kroner.

Vedtak om tvangsmulkt er å regne som et enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2, og forvaltningsloven (fvl.) § 51 om tvangsmulkt vil derfor gjelde for vedtak om tvangsmulkt etter tollavgiftsloven. Det følger av tollavgiftsloven § 12-1 fjerde ledd at forhåndsvarsel etter fvl. § 16 kan unnlates.

Tollavgiftsloven § 12-1 viderefører tolloven § 16-16 første til fjerde ledd, men tilpasset slik at bestemmelsen kun gjelder på tollavgiftsområdet. Tolloven § 16-16 femte til syvende ledd videreføres ikke, da tilsvarende bestemmelser følger av fvl. § 51. 


Tollavgiftsloven § 12-1 

Forarbeider 

Prop.237 L (2020-2021) punkt 10.12 

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 2007 § 16-16

Prop. 1 LS (2013-2014) kap. 18

Prop. 1 LS (2016-2017) s. 184-189