Gå til innhold

§ 8-2 Utlevering av opplysninger til offentlige myndigheter

§ 8-2.Utlevering av opplysninger til offentlige myndigheter

(1) Taushetsplikten etter § 8-1 første ledd første punktum er ikke til hinder for at opplysninger utleveres til andre offentlige myndigheter dersom dette er nødvendig for å utføre mottakerorganets oppgaver etter lov, eller for å hindre at virksomhet blir utøvd på en uforsvarlig måte.

(2) Utleveringen må ikke være uforholdsmessig ut fra de ulempene den medfører i form av inngrep i personvernet og fare for at opplysninger av konkurransemessig betydning kommer på avveie.

(3) Departementet kan gi forskrift om utlevering av opplysninger til andre offentlige myndigheter i deres interesse, blant annet om hvem det skal utleveres opplysninger til, hvilke opplysninger som kan utleveres, hvilke kriterier som skal vektlegges ved vurderingen av om utleveringen er forholdsmessig og om at opplysninger i enkelte tilfeller alltid skal kunne utleveres.

§ 8-2 er likelydende med bestemmelsen i vareførselsloven § 7-11. Det vises derfor til teksten til vareførselsloven § 7-11 i Vareførselshåndboken. Med hjemmel i § 8-2 tredje ledd er det fastsatt nærmere bestemmelser i tollavgiftsforskriften § 8-2-1. Tollavgiftsforskriften § 8-2-1 er likelydende med vareførselsforskriften § 7-11-1, se derfor kommentarene til vareførselsforskriften § 7-11-1 i Vareførselshåndboken.

Bestemmelsen viderefører tolloven § 12-1 annet ledd bokstav a – l, men på en lovteknisk annen måte. Dette betyr at de generelle vilkårene for når tollmyndighetene kan gi taushetsbelagte opplysninger til andre offentlige myndigheter følger loven, mens det i forskrift fremgår hvilke momenter det skal legges vekt på ved vurderingen av om utleveringen er forholdsmessig. Bestemmelsen er utformet tilsvarende som i skatteforvaltningsloven § 3-3. 


Tollavgiftsloven § 8-2 

Tollavgiftsforskriften § 8-2-1

Forarbeider 

Prop.237 L (2020-2021) punkt 10.8 

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 2007 § 12-1 annet ledd bokstav a – l

Prop.1 L (2009-2010)

Ot. prp. nr. 58 (2006-2007)

Tolloven 1966 § 8

Ot.prp. nr. 31 (2007-2008)

Ot.prp. nr. 74 (2005-2006)

Ot.prp. nr. 35 (2003-2004)

Innst.O. nr. 53 (1999-2000)

Ot.prp. nr. 21 (1999-2000)

Ot.prp. nr. 37 (1996-1997)

Ot.prp. nr. 13 (1993-1994)

Ot.prp. nr. 108 (1992-1993)

Ot.prp. nr. 21 (1991-1992), forarb. til lign.loven § 3-13

Ot.prp. nr. 29 (1978-1979), forarb. til lign.loven § 3-13