Gå til innhold

§ 1-4 Forholdet til forvaltningsloven

§ 1-4.Forholdet til forvaltningsloven

Forvaltningsloven gjelder for tollmyndighetenes virksomhet, hvis ikke annet er bestemt i denne loven

Bestemmelsen klargjør forholdet til forvaltningsloven, og slår fast at forvaltningsloven gjelder for tollmyndighetenes virksomhet hvis ikke annet er bestemt i tollavgiftsloven.

Unntak fra bestemmelser i forvaltningsloven er gitt i tollavgiftsloven § 5-1 annet ledd, § 8-1 femte ledd, § 8-7 og § 12-1 fjerde ledd.

Tollavgiftsloven § 1- 4 svarer til tolloven § 1-8.


Tollavgiftsloven § 1-4 

Forarbeider 

Prp. 237 L (2020-2021) punkt 10.1

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 2007 § 1-8

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 36