Gå til innhold

§ 6-4 Andre tollavgiftsfritak

§ 6-4. Andre tollavgiftsfritak

(1) Det skal ikke beregnes tollavgift ved innførsel av

a. vare som er fremstilt her i landet eller tidligere er innført under prosedyren overgang til fri disponering etter vareførselsloven § 4-1 og som gjeninnføres i uforandret stand, dersom tollavgift ikke er refundert ved utførselen
b. landbruksvarer til teknisk bruk
c. vare til undervisning og vitenskapelig bruk ved universiteter, høyskoler og Meteorologisk institutt og dets stasjoner
d. vare av utdannende, vitenskapelig og kulturell art
e. bakkeutstyr, undervisningsmateriell, flysimulatorer og deler til disse
f. luftfartøyer og utstyr og deler til disse.

(2) Varer som er omfattet av fritak etter første ledd bokstav b til d kan bare benyttes av berettiget bruker og kan ikke overdras til andre.

(3) Departementet kan gi forskrift om vilkår for og omfanget av fritak.

Tollavgiftsloven § 6-4 har regler om fritak som kun gjelder for tollavgift.

Tollavgiftsloven § 6-4

Tollavgiftsforskriften § 6-4-1 til § 6-4-7 


 Innhold 


 

Bokstav a -Varer som gjeninnføres

Tollavgiftsloven § 6-4 første ledd bokstav a gir tollavgiftsfritak for vare som er fremstilt her i landet eller er innført under prosedyren overgang til fri disponering og som gjeninnføres i uforandret tilstand, dersom tollavgift ikke er refundert ved utførselen.

Gjeninnførsel av varer er også fritatt for merverdiavgift på vilkårene som følger av merverdiavgiftsloven § 7-2 annet ledd.

Begrensninger i tollavgiftsfritaket ved gjeninnførsel

Du må betale tollavgift ved gjeninnførsel hvis varen er reparert eller på annen måte bearbeidet i utlandet. Dette fordi det er et krav for tollavgiftsfritak at varen er uforandret. Det er egne regler om beregningsgrunnlaget for tollavgift for bearbeidede varer i § 3-4. Tollmyndighetene gir heller ikke tollavgiftsfritak ved gjeninnførsel hvis det har blitt refundert tollavgift ved utførselen.

Enkelte ganger vil det være vanskelig å bevise at en vare tidligere er innført under prosedyren overgang til fri disponering i Norge. Bevisbyrden for dette ligger på den som ønsker å gjeninnføre varen. I praksis innebærer dette en begrensning i tollavgiftsfritaket. Dersom du ønsker senere tollavgiftsfri gjeninnførsel, bør du derfor alltid deklarere varen for prosedyren utførsel på vei ut, jf. vareførselsloven §§ 5-5 til 5-9 og ta vare på dokumentasjon for dette. Dette gjelder også privatpersoner som tar dyre kapitalvarer med på reise i utlandet.

Det er særlige problemstillinger knyttet til levende dyr som har vært midlertidig utført. Det vil alltid måtte gjøres noe med slike dyr mens de befinner seg i utlandet, fordi de trenger fôr, oppholdssted og et visst stell for å overleve. Dette vil i utgangspunktet ikke være bearbeiding i tollavgiftslovens forstand, og dyrene kan i slike tilfeller innføres tollavgiftsfritt etter tollavgiftsloven § 6-4 første ledd bokstav a. Er dyret på den annen side f.eks. gjort drektig, veterinærbehandlet eller trent mens det var i utlandet, er dyret å betrakte som bearbeidet, og det skal beregnes tollavgift av bearbeidingskostnadene i samsvar med § 3-4. Det vil være grensetilfeller mellom disse to gruppene som tollmyndighetene må ta konkret stilling til.

Tollavgiftsfritak for føll som er født i utlandet

Dersom en drektig hoppe blir midlertidig utført, kan føllet gjeninnføres tollavgiftsfritt sammen med moren ("føll ved foten"), jf. merverdiavgiftsloven § 7-5 første ledd bokstav d, jf. tollavgiftsloven § 6-2. Det er et vilkår for dette tollavgiftsfritaket at hoppa eies av en person som er bosatt eller hjemmehørende i tollområdet.

Eierskifte i utlandet

Det er ikke et vilkår for tollavgiftsfritaket at eieren ved gjeninnførselen er den samme som eieren ved utførselen. Varen kan altså være solgt i mellomtiden, så lenge den oppfyller grunnvilkåret om å være uforandret.

Når det gjelder merverdiavgift er reglene litt annerledes utformet. Her er den formelle hovedregelen at eierskifte i utlandet sperrer for et merverdiavgiftsfritak ved gjeninnførsel. Dersom det kan godtgjøres at varen tidligere er endelig belastet merverdiavgift i Norge, gis det imidlertid likevel fritak, se mval. § 7-2 annet ledd. For kjøretøy som tidligere har vært registrert i Norge på norske kjennetegn, skal det uansett ikke beregnes merverdiavgift ved gjeninnførsel.


 

Forarbeider til tollavgiftsloven § 6-4 første ledd bokstav a

Prop. 237 L (2020–2021) kapittel 1 (avsnittet om tollavgiftsloven kap. 6) og punkt 10.6 

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 2007 § 5-4 første ledd bokstav e

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 57

Tolltariffens innledende bestemmelser § 11

Tolltariffens innledende bestemmelser § 17


 

Bokstav b - Landbruksvarer til teknisk bruk

Tollavgiftsloven § 6-4 første ledd bokstav b gir tollavgiftsfritak for landbruksvarer til teknisk bruk.

Bestemmelsen innebærer at produsenter av diverse industrivarer kan søke tollmyndighetene om tollavgiftsfri innførsel av landbruksvarer til bruk i produksjonen. Søknaden må være innvilget før tollavgiftsfri innførsel kan finne sted.

Med "teknisk bruk" menes fremstilling av varer i tolltariffens kapittel 25 til 97 (industrivare), unntatt posisjonene 35.01, 35.02 og 35.05.

Med "landbruksvarer" menes i denne bestemmelsen varer i tolltariffens kapittel 1 til 23 og posisjonene 35.01, 35.02 og 35.05, med unntak for fisk og fiskeprodukter i kapittel 3 og 16.

Eksempler på landbruksvarer som brukes på denne måten er krydder og vegetabilske oljer til produksjon av såpe, parfyme og kosmetikk.

Tollavgiftsfritak som er innvilget etter denne bestemmelsen gis inntil videre, men begrenset oppad til fem år.


 

Forarbeider til tollavgiftsloven § 6-4 første ledd bokstav b

Prop. 237 L (2020–2021) kapittel 1 (avsnittet om tollavgiftsloven kap. 6) og punkt 10.6 

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 2007 § 5-7

Tollforskriften § 5-7-2

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 58

Tolltariffens innledende bestemmelser § 11 nr. 33


 

Bokstav c -Vare til undervisning og vitenskapelig bruk ved universiteter, høyskoler og Meteorologisk institutt

Tollavgiftsloven § 6-4 første ledd bokstav c gir tollavgiftsfritak for vare til undervisning og vitenskapelig bruk ved universiteter, høyskoler og Meteorologisk institutt og dets stasjoner.

Varer til undervisning og vitenskapelig bruk ved universiteter, høyskoler og Meteorologisk institutt kan innføres tollavgiftsfritt. Dette fritaket er delvis overlappende med vedlegg D i Unesco-overenskomsten. Instrumenter, apparater og lignende til bruk ved vitenskapelige forsøk kan også innføres midlertidig mot sikkerhetsstillelse, jf. vareførselsforskriften § 4-6-3 første ledd bokstav g.

Tollavgiftsfritaket for vare til vitenskapelig bruk omfatter også teknisk materiale som institusjonen mottar for testing. Slike varer skal gjenutføres eller destrueres etter testing.


 

Forarbeider til tollavgiftsloven § 6-4 første ledd bokstav c

Prop. 237 L (2020–2021) kapittel 1 (avsnittet om tollavgiftsloven kap. 6) og punkt 10.6 

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 2007 § 5-7

Tollforskriften § 5-7-3

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 58

Tolltariffens innledende bestemmelser § 11 nr. 31


 

Bokstav d - Vare av utdannende, vitenskapelig og kulturell art

Tollavgiftsloven § 6-4 første ledd bokstav d gir tollavgiftsfritak for vare av utdannende, vitenskapelig og kulturell art.

Norge har tiltrådt en UNESCO-overenskomst der vi er forpliktet til å gi fritak for innførselsavgifter for varer av utdannende, vitenskapelig og kulturell art. Du finner de nærmere reglene om dette i tollavgiftsforskriften § 6-4-3 med henvisninger til vedleggene i konvensjonen. Fritakene i vedleggene omfatter:

  • Vedl. A: bøker, aviser, tidsskrifter mv.
  • Vedl. B: kunstverker og samlergjenstander til museer mv.
  • Vedl. C: billed- og lydmateriell av utdannende, vitenskapelig og kulturell art
  • Vedl. D: vitenskapelige instrumenter og apparater
  • Vedl. E: varer for blinde

UNESCO-overenskomsten er fra 1950, og tollavgiftsfritakene må forstås i lys av dette. For eksempel vil fritaket for film i avtalens vedlegg C punkt I kun gjelde filmruller o.l., og ikke nyere formater som VHS, blu-ray, digitale formater osv.
Tollavgiftsfritaket for turistreklamemateriell i konvensjonens vedlegg A punkt V er delvis overlappende med fritaket i merverdiavgiftsloven § 7-4 første ledd bokstav c, som også gjelder for tollavgift, jf. tollavgiftsloven § 6-2.

Tollavgiftsfritaket for vitenskapelige instrumenter og apparater er overlappende med tollavgiftsfritaket for vare til undervisning og vitenskapelig bruk ved universiteter mv, se lenger ned i denne artikkelen. Instrumenter, apparater og lignende til bruk ved vitenskapelige forsøk kan også innføres midlertidig mot sikkerhetsstillelse, jf. vareførselsforskriften § 4-6-3 første ledd bokstav g.

En del av fritakene er avhengig av at institusjoner søker tollmyndighetene på forhånd om å bli godkjent. 

Det er et vilkår for fritak etter vedlegg B at varene innlemmes i institusjonens samlinger og at institusjonen mottar bidrag til driften fra staten, fylkeskommune eller kommune.

Det skal betales tollavgift dersom varene på et senere tidspunkt brukes i strid med vilkårene for fritak.

Fritakene i vedlegg A gjelder ikke merverdiavgift, men det er egne merverdiavgiftsfritak for bl.a. bøker, aviser og tidsskrifter (se mval. § 7-1, jf. mval. §§ 6-1 til 6-3).

Fritaket i vedlegg B punkt IV gjelder også merverdiavgift. De andre fritakene i vedlegg B gjelder ikke merverdiavgift. Da disse varetypene har 0-tollavgiftssats, har reglene derfor liten eller ingen praktisk betydning per i dag.

Tollavgiftsfritakene i vedlegg C gjelder også merverdiavgift.

Tollavgiftsfritakene i vedlegg D og E gjelder ikke merverdiavgift. Da disse varetypene har 0-tollavgiftssats, har reglene derfor liten eller ingen praktisk betydning per i dag.


 

Forarbeider til tollavgiftsloven § 6-4 første ledd bokstav d

Prop. 237 L (2020–2021) kapittel 1 (avsnittet om tollavgiftsloven kap. 6) og punkt 10.6 

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 2007 § 5-7

Tollforskriften § 5-7-4

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 58


 

Bokstav e - Bakkeutstyr, undervisningsmateriell, flysimulatorer og deler til disse

Tollavgiftsloven § 6-4 første ledd bokstav e gir tollavgiftsfritak for bakkeutstyr, undervisningsmateriell, flysimulatorer og deler til disse.

Med bakkeutstyr menes spesialutstyr utelukkende til bruk på sivil lufthavn, herunder radio- og radarutstyr, utstyr til brann- og redningstjenesten og utstyr til den meteorologiske tjenesten, jf. tollavgiftsforskriften § 6-4-4.

Bestemmelsen om bakkeutstyr har sin bakgrunn i tolltariffens innledende bestemmelser (tib.) som til § 11 nr. 21, uttaler om begrepet "bakkeutstyr":

«1. Når det gjelder hvilke varer som er fritatt som typisk bakkeutstyr, kan dette for eksempel dreie seg om spesialbiler for catering, toalettømming, avising og rengjøring av fly, biler for skumlegging av rullebanen i forbindelse med brann, startaggregater, parkeringsutstyr til fly, forskjellige typer prøveutstyr, verkstedsutstyr, trekkstang, mv. Derimot kan for eksempel en "vanlig landbrukstraktor" brukt som slepetraktor på en flyplass, ikke anses som typisk bakkeutstyr, da den er like anvendelig også innenfor andre transportområder. Dersom slepemateriell eller bagasjetraller er spesielt laget for bruk på flyplasser, vil det kunne gis tollfritak etter bestemmelsen. Radio og radarutstyr til bruk på flyplassområdet er også fritatt for toll etter denne bestemmelsen.

Spesielt anskaffet sikkerhetsutstyr til brann- og havaritjeneste på flyplasser må også antas å gå inn under begrepet "typisk bakkeutstyr."

Varer som innføres til særskilt bruk for den meteorologiske tjenesten som kreves for å tilgodese de operative behov på en flyplass, vil vanligvis også være typisk bakkeutstyr i denne forbindelsen.

Det er et uttrykkelig vilkår at varene rent faktisk skal brukes i forbindelse med sivil luftfart. Tollfritaket gjelder således kun så lenge varene blir brukt spesifikt etter bestemmelsens formål, og toll skal således betales dersom bruksendring foretas etter innførselen. Bakkeutstyr til militære flyplasser reguleres ikke av bestemmelsen.


 

Forarbeider til tollavgiftsloven § 6-4 første ledd bokstav e

Prop. 237 L (2020–2021) kapittel 1 (avsnittet om tollavgiftsloven kap. 6) og punkt 10.6 

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 2007 § 5-8

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 58

Tolltariffens innledende bestemmelser § 11 nr. 21


 

Bokstav f - Luftfartøyer og utstyr og deler til disse

Tollavgiftsloven § 6-4 første ledd bokstav f gir tollavgiftsfritak for luftfartøyer og utstyr og deler til disse. Tollavgiftsfritaket for vare til luftfart omfatter

a) luftfartøy,
b) del, komponent, instrument og lignende til luftfartøy,
c) motor til luftfartøy og deler til denne,
d) forbruksvare til bruk i luftfartøy som i det alt vesentlige blir nyttet til internasjonal luftfart.

Private fly mv. er ikke omfattet av tollavgiftsfritaket i § 6-4. For midlertidig innførsel av slike fly, se vareførselsforskriften § 4-6-4 annet ledd bokstav c. Tollavgiftsfritakene har svært liten praktisk betydning. Grunnen er at de aller fleste varer som er aktuelle i dag har en tollavgiftssats på 0. Det finnes imidlertid også en del fritak for merverdiavgift knyttet til luftfart som har større praktiske betydning. En nærmere beskrivelse av fritakene finner du her.  Skatteetaten har ansvaret for merverdiavgift, herunder denne fritaksbestemmelsen. Les mer hos Skatteetaten.

Vare til bruk ved gjennomføring av F-16-programmet kan innføres tollavgiftsfritt.

Departementet kan treffe enkeltvedtak om tollavgiftsfritak ved innførsel av varer til vedlikehold av våpensystemet F-35


 

Forarbeider til tollavgiftsloven § 6-4 første ledd bokstav f

Prop. 237 L (2020–2021) kapittel 1 (avsnittet om tollavgiftsloven kap. 6) og punkt 10.6 

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 2007 § 5-8

Tollforskriften §§ 5-81 og 5-82

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 58 

Tolltariffens innledende bestemmelser § 11 nr. 22