Gå til innhold

§ 9-1 Alminnelig opplysningsplikt

§ 9-1. Alminnelig opplysningsplikt

Den som leverer melding for tollavgift etter § 9-2, skal gi riktige og fullstendige opplysninger. Vedkommende skal opptre aktsomt og lojalt slik at tollavgiftsplikten i rett tid blir klarlagt og oppfylt, og varsle tollmyndighetene om eventuelle feil.

Bestemmelsen retter seg mot den som leverer melding for tollavgift. Etter tollavgiftsloven § 9-2 skal melding for tollavgift leveres av den deklarasjonspliktige når en vare deklareres for prosedyren overgang til fri disponering etter vareførselsloven § 4-1. Det er bruk av denne prosedyren som innebærer at eventuell tollavgift og andre innførselsavgifter oppstår. I melding for tollavgift skal den deklarasjonspliktig gi alle de opplysninger som er nødvendige for fastsetting av tollavgift. Bestemmelsen i tollavgiftsloven § 9-1 om alminnelige opplysningsplikt angir hovedinnholdet i denne opplysningsplikten, nemlig plikten til å gi riktige og fullstendige opplysninger. Den får dermed betydning ved vurderingen av om opplysningsplikten etter § 9-2 er oppfylt.

Opplysningsplikten innebærer blant annet at vedkommende har en plikt til å gi beskjed dersom opplysningene som er gitt viser seg å være feil eller mangelfulle, eller dersom forholdene endrer seg slik at opplysningene ikke lenger stemmer. Bestemmelsen inneholder med andre ord en generell plikt til å gi relevante opplysninger til tollmyndighetene uten at dette er særskilt krevd fra myndighetenes side.

Den lojale opplysningsplikten dekker både de tilfellene der den opplysningspliktige er klar over feilen og der vedkommende burde vært klar over feilen. Dersom forholdene tilsier det, bør den opplysningspliktige foreta undersøkelser om de faktiske forhold for å bringe på det rene om opplysningene er korrekte.

Bestemmelsen viderefører tolloven § 12-1 a, men er noe endret etter mønster av skatteforvaltningsloven § 8-1.


Tollavgiftsloven § 9-1 

Forarbeider

Prop. 237 L (2020-2021) punkt 10.9

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 2007 § 12-1a

Prop.nr. 1 L (2009-2010) punkt 5.10

NOU 2009: 4 (Skatteunndragelsesutvalget) punkt 7.3.1