Gå til innhold

§ 7-1 Refusjon av tollavgift ved gjenutførsel av vare benyttet ved reparasjon eller bearbeiding

§ 7-1.Refusjon av tollavgift ved gjenutførsel av vare benyttet ved reparasjon eller bearbeiding

(1) Tollavgift kan refunderes for vare som næringsdrivende tidligere har innført under prosedyren overgang til fri disponering, dersom varen benyttes som råvare, hjelpestoff eller halvfabrikata i næringsvirksomhet i forbindelse med virksomhetens fremstilling, reparasjon eller bearbeiding av ferdigvare, og ferdigvaren
a. utføres under prosedyren utførsel etter vareførselsloven § 5-9
b. deklareres for prosedyren tollager etter vareførselsloven § 4-4, når varen er bestemt for slik utførsel som nevnt i denne paragrafen eller
c. utføres til bruk utenfor tollområdet som angitt i § 7-2 første ledd bokstav b og c.

(2) Refusjonen skal svare til den tollavgiften som er betalt for de anvendte varene som nevnt i første ledd. Tollavgift kan også refunderes for svinn dersom svinnet ikke kan utnyttes for andre formål. Tollavgift kan refunderes også der det er benyttet andre varer enn de som er dokumentert innført, dersom varene er av samme slag som de innførte.

(3) Departementet kan gi forskrift om refusjon av tollavgift ved gjenutførsel av vare, herunder om nærmere vilkår for refusjon.

Varer som skal bearbeides eller repareres i Norge kan på visse vilkår innføres under prosedyren innenlands bearbeiding av industrivarer eller prosedyren innenlands bearbeiding av landbruksvarer. Ved bruk av disse prosedyrene beregnes ikke tollavgift eller andre innførselsavgifter.

Dersom vilkårene for å benytte disse prosedyren ikke er oppfylt, må varene som skal bearbeides innføres under prosedyren overgang til fri disponering. I slike tilfeller kan det være aktuelt å søke om refusjon av tollavgift etter § 7-1 ved senere gjenutførsel. Dette kalles også "drawback". Med dagens tollavgiftssatser, er refusjon etter denne bestemmelsen mest aktuelt ved fremstilling av næringsmidler i Norge.

Grunnvilkåret for tollavgiftsrefusjon etter § 7-1 er at den innførte varen (innsatsvaren) brukes som råvare, hjelpestoff eller halvfabrikata ved fremstilling, reparasjon eller bearbeiding av en ferdigvare hos et norsk foretak, og at ferdigvaren

  • utføres under prosedyren utførsel etter vareførselsloven § 5-9, eller deklareres for prosedyren tollager etter vareførselsloven § 4-4, når varen er bestemt for slik utførsel som nevnt i denne paragrafen eller utføres til bruk utenfor tollområdet som angitt i § 7-2 første ledd bokstav b og c.

Reglene i § 7-2 gjelder bruk eller salg i fartøy eller luftfartøy (bokstav b), samt bruk i forbindelse med utforskning og utnyttelse av undersjøiske naturforekomster i havområder utenfor tollområdet (bokstav c). 

Tollmyndighetene kan frafalle kravet om gjenutførsel dersom varene blir destruert.

Foretaket som søker om refusjon behøver ikke å dokumentere at de konkrete varene som er innført under prosedyren overgang til fri disponering er brukt ved bearbeidingen eller reparasjonen av ferdigvaren. Det er tilstrekkelig at det blir dokumentert at varene som er brukt er av samme slag. Mengdene av utførte varer sammenlignet med innførte varer kan også korrigeres for svinn.

Det er ikke et vilkår for refusjon at varene innføres og utføres av samme foretak. Bearbeidingen eller reparasjonen må imidlertid være utført av maksimalt tre foretak.

Forholdet til opprinnelsesreglene

§ 7-1 har en side mot opprinnelsesreglene i § 4-1. I mange av frihandelsavtalene Norge har inngått med andre land er det et vilkår for opprinnelsesstatus i importlandet at det ikke er refundert tollavgift knyttet til innsatsvarer i eksportlandet. Den som eksporterer må derfor ofte velge mellom tollavgiftsrefusjon i Norge eller opprinnelsesstatus i importlandet (dersom vilkårene for opprinnelsesstatus ellers er oppfylt).

Refusjon av merverdiavgift

Skatteetaten har ansvaret for refusjon av merverdiavgift og søknader om dette må derfor rettes dit.


Tollavgiftsloven § 7-1

Tollavgiftsforskriften § 7-1-1

Forarbeider 

Prop. 237 L (2020–2021) kap. 1 og punkt 10.7 

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 2007 § 11-1

Tollforskriften § 11-1-1

Prop.1 L (2009-2010)

Ot. prp. nr. 58 (2006-2007) side 90

Tolltariffens innledende bestemmelser § 19

Tolltariffens innledende bestemmelser § 18

Tolltariffens innledende bestemmelser § 22