Gå til innhold

§ 12-6 Straff for unnlatt medvirkning til kontroll

§ 12-6.Straff for unnlatt medvirkning til kontroll

Med bot eller fengsel inntil seks måneder eller begge deler straffes den som unnlater å medvirke til kontroll etter § 10-2.

Tollavgiftsloven § 10-2 gir tollmyndighetene hjemmel til å foreta kontroll hos den tollavgiftspliktige mv. og tredjeparter som skal gi kontrollopplysninger etter § 10-1.

Innhenting av kontrollopplysninger i saker om tollavgift skjer ofte samtidig med innhenting av kontrollopplysninger etter vareførselsloven, og strafferammen for unnlatt medvirkning til kontroll etter tollavgiftsloven er av den grunn lik strafferammen etter tilsvarende bestemmelse i vareførselsloven.

Tilsvarende straffansvar fulgte av tolloven § 16-5 om straff for motarbeiding av tollmyndighetene. 


Tollavgiftsloven § 12-6

Forarbeider 

Prop.237 L (2020-2021) punkt 10.12 

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 2007 § 16-5

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 107

Tolloven 1966 § 63

Ot.prp. nr. 13 (1993-1994)

Ot.prp. nr. 108 (1992-1993)

Ot.prp. nr. 19 (1965-66)

Ot.prp. nr. 40 (1974-1975)

Innstilling fra Tollovkomiteen av 1959

Tolloven 1928 §§ 165, 166 annet ledd, 168, 170, 171 første ledd, 178 og 182

Ot.prp. nr. 20 (1928)

Ot.prp. nr. 23 (1927)

Tollovkommisjonens innstilling av 1901