Gå til innhold

§ 2-2 Tidfesting

§ 2-2.Tidfesting

(1) Tollavgift etter § 2-1 første ledd første punktum skal beregnes etter de reglene og satsene som gjelder på det tidspunktet tollmyndighetene aksepterer deklarasjonen etter vareførselsloven § 3-4. For tollavgift som skal beregnes etter § 2-1 første ledd annet punktum, skal tidspunktet for brudd på vilkåret om bruk legges til grunn.

(2) Tollavgift etter § 2-1 annet ledd skal ved brudd på vilkår for prosedyrer etter vareførselsloven §§ 4-2 til 4-5, beregnes etter de reglene og satsene som gjaldt da brudd på vilkårene tok til. For brudd på vilkår for prosedyrer etter vareførselsloven §§ 4-6 til 4-8, skal tollavgift beregnes etter de reglene og satsene som gjaldt da tollmyndighetene aksepterte deklarasjonen. Tollavgiften skal likevel ikke være lavere enn den hadde vært om varen hadde blitt disponert over på lovlig måte.

(3) Tollavgift etter § 2-1 tredje ledd skal beregnes etter de reglene og satsene som gjaldt på innførselstidspunktet.

(4) Dersom en vare er underlagt prosedyren midlertidig innførsel etter vareførselsloven § 4-6, og varen senere deklareres for prosedyren overgang til fri disponering, skal tollavgift beregnes etter de reglene og satsene som gjaldt da deklarasjonen for midlertidig innførsel ble akseptert. Første punktum gjelder tilsvarende ved overgang til fri disponering for en vare eller en del av en vare som er underlagt prosedyren innenlands bearbeiding av industrivarer etter vareførselsloven § 4-7, og for restprodukter som fremkommer mens en vare er underlagt prosedyren innenlands bearbeiding av landbruksvarer etter vareførselsloven § 4-8.

Bestemmelsen regulerer hvilket tidspunkt som skal legges til grunn for anvendelse av tollavgiftssatser, og er ment å videreføre tolloven § 1-7 om periodisering. I samsvar med lignende bestemmelser i skatteloven og merverdiavgiftsloven er uttrykket «periodisering» i tolloven byttet ut med «tidfesting».

Tolloven § 1-7 regulerte etter sin ordlyd hvilken tollsats som skal gjelde på et gitt tidspunkt. Departementet har lagt til grunn at det ut ifra sammenhengen i regelverket gjelder en tilsvarende tidfestingsregel for materielle regler som har betydning for avgiftspliktens omfang. Dette kan være regler om opprinnelse, beregningsgrunnlag mv., som, hvis de endres, vil kunne føre til at også omfanget av tollavgiftsplikten endres. Det samme gjelder etter tollavgiftsloven § 2-2.

Første ledd

Første ledd første punktum bestemmer at tollavgift som skal beregnes etter § 2-1 første ledd første punktum, det vil si når en vare går over til fri disponering, skal beregnes etter de reglene og satsene som gjelder på det tidspunktet tollmyndighetene aksepterer deklarasjonen etter vareførselsloven § 3-4. Dette er ment å videreføre tolloven § 1-7 første ledd, som bestemte at toll skal svares etter tollsatsen som gjelder på det tidspunkt «en fullstendig utfylt deklarasjon er mottatt av tollmyndighetene». Med «fullstendig utfylt» menes at deklarasjonen er akseptert av tollmyndighetene, jf. Ot.prp.nr.58 (2006–2007) side 36. I TVINN-systemet er tollmyndighetenes formelle aksept den datoen deklarasjonen passerer «input-kontrollen». I tillegg kreves det etter vareførselsloven § 3-4 første ledd at varen er fremlagt for tollmyndighetene. Dette er også ment som en videreføring av tolloven § 1-7 tredje ledd som bestemte at for vare som deklareres før den innføres, skal toll svares etter gjeldende tollsats på innførselstidspunktet.

Første ledd annet punktum gjelder tidfesting dersom tollavgift skal beregnes etter § 2-1 første ledd annet punktum. Etter denne bestemmelsen skal tollavgift beregnes når en vare som har gått over til fri disponering, og som er helt eller delvis fritatt for tollavgift på vilkår at den skal brukes på en bestemt måte, brukes i strid med vilkårene. I slike tilfeller skal tollavgift beregnes etter de reglene og satsene som gjaldt da vilkåret om bruk ble brutt. Det innebærer for eksempel at eventuelle fritaksregler som gjelder når den ulovlige disponeringen tok til, vil gjelde selv om de ikke gjaldt da varen ble innført og deklarert.

Annet ledd

Annet ledd har regler om tidfesting når tollavgift skal beregnes etter § 2-1 annet ledd, som følge av brudd på vilkår for den valgte prosedyren. Det skilles her mellom prosedyrene forpassing, transittering, tollager og frisone på den ene siden og midlertidig innførsel og innenlands bearbeiding av industrivarer og landbruksvarer på den andre siden. Første punktum bestemmer at ved brudd på vilkår under en prosedyre etter vareførselsloven §§ 4-2 til 4-5, skal tollavgift beregnes etter de regler og satser som gjaldt da brudd på vilkårene tok til. Bestemmelsen viderefører tolloven § 1-7 femte ledd annet punktum. Annet punktum bestemmer at hvis en vare er innført under en prosedyre etter vareførselsloven §§ 4-6 til 4-8, og det viser seg at vilkårene for å innføre varen under den aktuelle prosedyren ikke oppfylles, skal tidfesting skje på det tidspunktet tollmyndighetene aksepterte deklarasjon. Bestemmelsen er ment å videreføre tolloven § 1-7 femte ledd første punktum, men er tilpasset prosedyrene i vareførselsloven, da fritakene i tolloven kapittel 6 er lagt om til de nevnte prosedyrene. Tredje punktum bestemmer at tollavgiften ikke skal settes lavere enn den hadde vært hvis varen hadde blitt disponert over på lovlig måte. Regelen viderefører delvis tolloven § 1-7 femte ledd tredje punktum, men slik at det er tollavgiften, og ikke bare satsen, som ikke skal være lavere.

Tredje ledd

Tredje ledd bestemmer at tollavgift som skal beregnes etter § 2-1 tredje ledd, det vil si ved brudd på plikter etter vareførselsloven kapittel 2 som fører til at en vare ikke blir tollbehandlet, skal beregnes etter de reglene og satsene som gjaldt på innførselstidspunktet. Bestemmelsen viderefører tolloven § 1-7 fjerde ledd.

Fjerde ledd

Fjerde ledd bestemmer hvilket tidspunkt for beregning av tollavgift som skal legges til grunn når varer som er underlagt prosedyren midlertidig innførsel, senere deklareres for prosedyren overgang til fri disponering. I slike tilfeller skal tollavgift beregnes etter de reglene og satsene som gjaldt da deklarasjonen for midlertidig innførsel ble akseptert. Tilsvarende regel fulgte av tollforskriften § 1-7-1 første ledd. Også ved overgang til fri disponering for varer som er deklarert for prosedyren innenlands bearbeiding av industrivarer eller prosedyren innenlands bearbeiding av landbruksvarer, skal tollavgift beregnes etter de reglene og satsene som gjaldt da de opprinnelige deklarasjonene ble akseptert.


Tollavgiftsloven § 2-2

Forarbeider

Prop. 237 L (2020-2021) punkt 10.2 

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 2007 § 1-7

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007)

Tolltariffens innledende bestemmelser

St.prp. nr. 1 (1999-2000)

St.prp. nr. 1 (1989-1990)

St.prp. nr. 65 (1965-1966)

Innstilling fra Tollovkomiteen av 1959