Gå til innhold

§ 2-5 Solidaransvar for tollavgift

§ 2-5.Solidaransvar for tollavgift

Dersom flere plikter å beregne tollavgift for den samme varen, er de solidarisk ansvarlige for tollavgiften.

Bestemmelsen regulerer hvem som skal svare tollavgift når flere er ansvarlige for avgiften. Den viderefører tolloven § 2-4 første ledd, og slår fast at hvis flere plikter å beregne tollavgift for den samme varen, er de solidarisk ansvarlige for avgiften. Solidaransvaret rekker ikke lenger enn den enkelte tollavgiftspliktiges ansvar. Det vil blant annet si at en som er medansvarlig for tollavgift etter § 2-4, ikke vil være ansvarlig for tilleggsavgift som ilegges en tollavgiftspliktig etter § 12-3. 


Tollavgiftsloven § 2-5 

Forarbeider

Prop. 237 L (2020-2021) punkt 10.2 

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 2007 § 2-4 første ledd

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007)