Gå til innhold

§ 9-2 Melding for tollavgift

§ 9-2. Melding for tollavgift

(1) Melding for tollavgift skal leveres av den deklarasjonspliktige når en vare deklareres for prosedyren overgang til fri disponering etter vareførselsloven § 4-1. Meldingen skal gis som del av deklarasjonen og inneholde alle opplysninger som har betydning for fastsetting av tollavgift

(2) Departementet kan gi forskrift om innholdet i melding for tollavgift.

Bestemmelsen regulerer både hvem som skal levere melding for tollavgift og hva meldingen skal inneholde.

«Deklarasjonspliktig» er definert i tollavgiftsloven § 1-2 bokstav a. Meldingen kan leveres av en tollrepresentant på vegne av den deklarasjonspliktige etter reglene i tollavgiftsloven § 8-9.

Melding for tollavgift skal gis som del av deklarasjonen og inneholde alle opplysninger som har betydning for fastsetting av tollavgift. Det vil typisk være opplysninger om klassifisering og beskrivelse av varen i henhold til tolltariffen, opplysninger om varens opprinnelse dersom tollavgift skal beregnes etter reglene om preferansetoll i kapittel 4 i tollavgiftsloven, og opplysninger om vekt, volum, antall eller tollverdi, avhengig av hva som er beregningsgrunnlaget for tollavgiften.

Hvilke opplysninger som skal gis i melding for tollavgift er nærmere regulert i tollavgiftsforskriften § 9-2-1. Opplysningene vil gi grunnlaget for tollavgiften og beregningen av denne.


Tollavgiftsloven § 9-2

Tollavgiftsforskriften § 9-2-1

Forarbeider

Prop. 237 L (2020-2021) punkt 10.9

Prop. 1 LS (2022-2023) (særlig punkt 12.5.8)