Gå til innhold

§ 3-2 Nedsettelse av tollavgiftssatser i budsjettåret

§ 3-2. Nedsettelse av tollavgiftssatser i budsjettåret

For å legge til rette for innførsel av landbruksvarer som supplement til norsk produksjon, og for å møte forbrukernes og næringsmiddelindustriens behov, kan departementet sette ned de ordinære tollavgiftssatsene såfremt avtale med fremmed stat eller internasjonal organisasjon ikke er til hinder for det. Nedsettelse av tollavgiftsatser skal ivareta hensynet til avsetningsgrunnlaget for norsk produksjon av landbruksvarer og hindre uønskede markedsforstyrrelser. Nedsettelse skjer etter kapittel 5.

Det er til dels høye tollavgiftssatser ved innførsel av landbruksvarer til Norge, for å beskytte norsk landbruk. Disse tollavgiftssatsene kan imidlertid settes ned for å legge til rette for innførsel av landbruksvarer som supplement til norsk produksjon, eller for å oppfylle Norges internasjonale forpliktelser i henhold til ulike frihandelsavtaler.

De nærmere vilkår for tollavgiftsnedsettelse finner du i tollavgiftsloven kapittel 5:

  • § 5-2 (Generell nedsettelse av tollavgiftssatser)
  • § 5-3 (Individuell nedsettelse av tollavgiftssatser)
  • § 5-4 (Auksjon av tollkvoteandeler)

Tollavgiftsloven § 3-2

Forarbeider

Prop. 237 L (2020-2021) punkt 10.3 

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 2007 § 9-1

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 79

Tolltariffens innledende bestemmelser § 5