Gå til innhold

§ 10-2 Kontroll hos den opplysningspliktige

§ 10-2. Kontroll hos den opplysningspliktige

(1) Tollmyndighetene kan foreta kontroll hos den som skal gi opplysninger etter § 10-1 første og annet ledd. Den opplysningspliktige plikter ikke å gi adgang til kontroll i sitt private hjem, med mindre vedkommende driver næringsvirksomhet fra hjemmet.

(2) Bestemmelsene i vareførselsloven § 8-13 om gjennomføring av kontroll gjelder tilsvarende for kontroll etter denne paragrafen.

Tollmyndighetene kan foreta kontroll hos den som plikter å gi opplysninger etter loven, det vil si opplysningspliktige etter § 10-1 første og annet ledd. Opplysningspliktens innhold ved stedlig kontroll er den samme som for plikten til å gi opplysninger etter § 10-1. Tilsvarende bestemmelse er gitt i vareførselsloven § 8-13, og i de fleste tilfeller vil det være bestemmelsen der som brukes ved etterkontroll.

Første ledd regulerer tollmyndighetenes adgang til å foreta kontroll hos den opplysningspliktige, det vil si hos den som har plikt til å gi opplysninger etter § 10-1 første og annet ledd. Det vil si både den som er eller kan bli tollavgiftspliktig og tredjeparter. Kontrolladgangen omfatter imidlertid ikke den opplysningspliktiges private hjem, med mindre vedkommende driver næringsvirksomhet fra hjemmet.

Det er ikke et vilkår for å foreta kontroll hos den opplysningspliktige at tollmyndighetene først har forsøkt å innhente kontrollopplysningene med anmodning til den opplysningspliktige med henvisning til § 10-1 første eller annet ledd. Tollmyndighetene kan velge om de ønsker å be om opplysninger, eller om de ønsker å møte opp hos den opplysningspliktige.

Annet ledd viser til at vareførselsloven § 8-13 om hvordan kontrollen skal gjennomføres, gjelder tilsvarende ved etterkontroll etter paragrafen her. Forskrifter gitt til vareførselsloven § 8-13 gjelder også for kontrollen etter paragrafen her. Se merknadene til vareførselsloven § 8-13 i Vareførselshåndboken for nærmere detaljer om kontrollgjennomføring.

Tollavgiftsloven § 10-2 viderefører tolloven § 13 4, men begrenset til kontroll av tollavgift.


Tollavgiftsloven § 10-2 

Forarbeider 

Prop. 237 L (2020-2021) punkt 10.10 

Forarbeider til vareførselsloven § 8-13

Prop. 237 L (2020-2021) s. 86

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 2007 § 13-4

Ot.prp. nr. 1 (2008-2009)

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 102

Tolloven 1966 § 17

Ot.prp. nr. 42 (1997-1998)

Ot.prp. nr. 13 (1993-1994)

Ot.prp. nr. 108 (1992-1993)

Ot.prp. nr. 19 (1965-1966)

Innstilling fra Tollovkomiteen av 1959

Tolloven 1928 §§ 157 tredje ledd og 162 b

Ot.prp. nr. 62 (1954)

Ot.prp. nr. 20 (1928)

Ot.prp. nr. 23 (1927)

Tollovkommisjonens innstilling av 1901