Gå til innhold

§ 5-1 Nedsettelse av tollavgiftssats for landbruksvarer

§ 5-1. Nedsettelse av tollavgiftssats for landbruksvarer

(1) Departementet kan sette ned tollavgiftssatsene for landbruksvarer etter § 3-1 første ledd bokstav b og c og § 3-2 ved generell nedsettelse etter § 5-2, individuell nedsettelse etter § 5-3 eller fastsetting av tollkvoter der kvoteandeler tildeles ved auksjon eller på annen måte etter § 5-4.

(2) Departementet skal på egnet måte kunngjøre forvaltningsvedtak i budsjettåret om generelle endringer i de tollavgiftssatsene som Stortinget har fastsatt. Tilsvarende gjelder ved tildeling av tollkvoteandeler ved auksjon etter § 5-4. Kunngjøring i Norsk Lovtidend etter forvaltningsloven § 38 kan unnlates for slike kunngjøringer

Med "tollavgiftssats" menes tollavgiftssatsene i Stortingets vedtak om tollavgift, dvs. både de ordinære satsene og preferansetollavgiftssatsene. Tollavgiftssatsene kunngjøres i tolltariffen.

Det er til dels høye tollavgiftssatser ved innførsel av landbruksvarer til Norge, for å beskytte norsk landbruk. Disse tollavgiftssatsene kan imidlertid settes ned for å legge til rette for innførsel av landbruksvarer som supplement til norsk produksjon, eller for å oppfylle Norges internasjonale forpliktelser i henhold til ulike frihandelsavtaler.

De nærmere vilkår for nedsettelse av tollavgiftssats finner du i:

  • § 5-2 (generell nedsettelse)
  • § 5-3 (individuell nedsettelse)
  • § 5-4 (auksjon av tollkvoteandeler)

Tollavgiftsloven § 5-1

Forarbeider

Prp. 237 L (2020-2021) punkt 10.5

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 2007 §§ 9-1 og 1-6 første ledd bokstav b og annet ledd

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 79

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 24 og 34-35

Tolltariffens innledende bestemmelser § 5