Gå til innhold

§ 7-2 Refusjon av tollavgift ved gjenutførsel av vare i uendret tilstand mv.

§ 7-2.Refusjon av tollavgift ved gjenutførsel av vare i uendret tilstand mv.

(1) Tollavgift kan refunderes for vare som er innført under prosedyren overgang til fri disponering, dersom varen i uendret og ubrukt tilstand gjenutføres etter tollprosedyren utførsel
a. i forbindelse med salg til kjøper utenfor tollområdet
b. til bruk eller salg om bord i fartøy eller luftfartøy dersom slike varer og mengder kunne vært levert uten plikt til å svare tollavgift eller
c. til bruk i forbindelse med utforskning og utnyttelse av undersjøiske naturforekomster i havområder utenfor tollområdet dersom slike varer og mengder kunne vært levert uten plikt til å svare tollavgift.

(2) Tollavgift kan også refunderes når varen deklareres for prosedyren tollager etter vareførselsloven § 4-4, og varen er bestemt for utførsel som nevnt i denne paragrafen.

(3) Departementet kan gi forskrift om refusjon av tollavgift ved gjenutførsel, herunder om nærmere vilkår for refusjon.

Hvis en vare som tidligere er innført under prosedyren overgang til fri disponering blir gjenutført i uendret og ubrukt stand, kan tollmyndighetene refundere tollavgift etter søknad fra den tollavgiftspliktige. Gjenutførselen må knytte seg til en av de følgende situasjonene:

  • i forbindelse med salg til kjøper utenfor tollområdet,
  • levering av tollavgiftsfrie varer til fartøy eller luftfartøy, eller i forbindelse med leteaktivitet på kontinentalsokkelen.

Det er mulig å få refusjon dersom varen underlegges prosedyren tollager og varen er bestemt for utførsel i henhold til disse to punktene. Det er også mulig å få refusjon dersom varen legges inn på taxfree-butikk på lufthavn (tollager C), selv om en del av varene i disse tilfellene ikke skal utføres (ankomstsalg).

Kjøperen av varen i det første kulepunktet må være etablert i et annet land enn Norge. Kjøperen kan være den opprinnelige selgeren av varene ved innførselen til Norge som kjøper varen tilbake.

At varen skal være uendret og ubrukt skal forstås absolutt. Et levende dyr vil f.eks. aldri fylle disse vilkårene.

Refusjon av merverdiavgift

Skatteetaten har ansvaret for refusjon av merverdiavgift og søknader om dette må derfor rettes dit. 


Tollavgiftsloven § 7-2

Tollavgiftsforskriften § 7-2-1

Forarbeider 

Prop. 237 L (2020–2021) kap. 1 og punkt 10.7 

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 2007 § 11-2

Tollforskriften § 11-2-1

Ot. prp. nr. 58 (2006-2007) side 91

Tolltariffens innledende bestemmelser § 20

Tolltariffens innledende bestemmelser § 22

Tolltariffens innledende bestemmelser § 18