Gå til innhold

§ 9-4 Endring av egen fastsetting

§ 9-4. Endring av egen fastsetting

(1) Den som har levert melding for tollavgift etter § 9-2, og den som kan bli tollavgiftspliktig etter § 2-6, kan endre opplysninger i tidligere leverte meldinger ved levering av endringsmelding. Dette gjelder likevel ikke grunnlag som er fastsatt av tollmyndighetene, eller på områder hvor myndighetene har varslet om at fastsettingen er under kontroll.

(2) Endringsmelding som nevnt i første ledd, må være kommet frem til tollmyndighetene senest tre år etter at melding etter § 9-2 ble levert.

(3) Departementet kan gi forskrift om innholdet i og leveringsmåten for endringsmelding.

Tollavgiftsloven § 9-4 regulerer adgangen til å endre opplysninger i tidligere levert melding for tollavgift. Den som har levert melding for tollavgift og den som kan bli tollavgiftspliktig etter § 2-6 kan endre opplysningene ved å levere en endringsmelding.​

Endringsadgangen etter § 9-4 gjelder bare opplysninger som er gitt i melding for tollavgift, det vil si opplysninger som har betydning for fastsetting av tollavgift, for eksempel beregningsgrunnlaget. Ettersom melding for tollavgift gis som del av deklarasjonen, vil endring etter paragrafen her i praksis innebære endring av opplysninger i deklarasjonen.

Etter at treårsfristen for egenendring er løpt ut, må den som har levert melding for tollavgift anmode tollmyndighetene om å rette feilen etter reglene i tollavgiftsloven kapittel 11 om endring uten klage og endringsfrister.

Leveringsmåten for endringsmelding er regulert i tollavgiftsforskriften § 9-4-1. Endringsmelding leveres ved at opplysninger som nevnt i tollavgiftsforskriften § 9-2-1 endres i deklarasjonen. Vareførselsforskriften § 7-2-1 om leveringsmåte for endringsmelding ved endring av opplysninger i deklarasjonen gjelder tilsvarende. Det innebærer at endringsmeldingen skal leveres elektronisk til tollmyndighetenes ekspedisjonssystem (TVINN). Privatpersoner og foretak som ikke er regnskapspliktig etter regnskapsloven, kan levere endringsmelding i Altinn. I særlige tilfeller kan endringsmelding leveres på annen måte, f.eks. ved bruk av papirskjema eller e-post.


Tollavgiftsloven § 9-4 

Tollavgiftsforskriften § 9-4-1

Forarbeider

Prop. 237 L (2020-2021) punkt 10.9