Gå til innhold

§ 8-5 Sammenstilling av personopplysninger og automatiserte avgjørelser

§ 8-5.Sammenstilling av personopplysninger og automatiserte avgjørelser

(1) Når det er nødvendig for kontroll med tollavgift, kan tollmyndighetene sammenstille innhentede personopplysninger, også helseopplysninger som nevnt i personvernforordningen artikkel 9 nr. 1 og personopplysninger som nevnt i personvernforordningen artikkel 10. Adgangen til sammenstilling omfatter profilering som nevnt i personvernforordningen artikkel 4 nr. 4. Graden av personidentifikasjon skal ikke være større enn det som er nødvendig for formålet.

(2) Tollmyndighetene kan treffe avgjørelser hvor personopplysninger inngår, som utelukkende er basert på automatisert behandling, dersom partens krav om forsvarlig saksbehandling ivaretas. Den registrerte har rett til manuell overprøving av avgjørelsen.

(3) Departementet kan gi forskrift om vilkårene for profilering etter personvernforordningen artikkel 4 nr. 4 og om bruk av automatiserte avgjørelser.

Bestemmelsen regulerer tollmyndighetenes adgang til å sammenstille personopplysninger, også personopplysninger etter personvernforordningen artikkel 9 nr. 1 om helse og artikkel 10, når det er nødvendig for tollmyndighetenes arbeid med fastsetting av tollavgift, herunder til kontrollformål. Adgangen til sammenstilling omfatter profilering som definert i personvernforordningen artikkel 4 nr. 4. Videre reguleres adgangen til å treffe automatiserte avgjørelser hvor personopplysninger inngår.
Tollmyndighetene har forvaltningsansvaret for tollavgift, og i tollavgiftsloven er det regler om plikt til å gi opplysninger i kapittel 9 om opplysningsplikt, fastsetting og beregning av tollavgift. Tollmyndighetene må anses å ha rettslig grunnlag for å behandle personopplysninger som er mottatt etter disse bestemmelsene, uten at det fremgår særskilt av loven. I kapittel 10 er det regler om tollmyndighetenes innhenting av kontrollopplysninger både fra tollavgiftspliktige mv. og tredjeparter. Også dette vil kunne omfatte personopplysninger. Tollmyndighetene innhenter også opplysninger fra åpne kilder, tips mv., se merknaden til § 8-4 om behandling av personopplysninger mottatt på denne måten. Kontrollopplysningene tollmyndighetene innhenter, må holdes opp mot opplysninger tollmyndighetene har mottatt etter kapittel 9. Videre må de kunne holdes opp mot opplysninger mottatt etter vareførselsloven. Det må legges til grunn at tollmyndighetene kan bruke og sammenstille alle relevante opplysninger de har mottatt når de kontrollerer fastsetting av tollavgift. Opplysningene hentes fra etatens ulike kontrollsystemer, registre og deklarasjonssystemet TVINN.

Personopplysninger kan ikke lagres lenger enn nødvendig. I motsetning til i vareførselsloven § 7-15 er dette ikke regulert særskilt i tollavgiftsloven § 8-5, men følger av personvernforordningen art. 5 nr. 1 bokstav c.

Se for øvrig Vareførselshåndboken om vareførselsloven § 7-15


Tollavgiftsloven § 8-5 

Forarbeider 

Prop. 237 L (2020-2021) kap. 7, punkt 9.7 (merknad til vfl. § 7-15)  og merknad til tollavgiftsloven kap. 8 og § 8-5 i punkt 10.8 

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 2007 § 13-12

Prop. 150 LS (2012-2013) kapittel 9