Gå til innhold

§ 4-2 Ikke-preferensiell opprinnelse

§ 4-2. Ikke-preferensiell opprinnelse

(1) Med ikke-preferensiell opprinnelse menes fastsetting av opprinnelsesland på annet grunnlag enn frihandelsavtale eller ensidig preferanseordning.

(2) Regler om ikke-preferensiell opprinnelse får anvendelse ved bestevilkårsbehandling etter Generalavtalen om tolltariffer og handel artikkel I og ved iverksettelse av handelstiltak etter vareførselsloven kapittel 13.

(3) Departementet kan gi forskrift om krav til og vilkår for ikke-preferensiell opprinnelse.

Tollavgiftsloven § 4-2 omhandler ikke-preferensiell opprinnelse ved innførsel til Norge. Dette er opprinnelsesstatus med betydning for andre spørsmål enn tollavgiftsatser.

Ikke-preferensiell opprinnelse kan blant annet ha betydning for anvendelse av handelstiltak, opprinnelsesmerking, offentlige innkjøp og handelsstatistikk.

Reglene for ikke-preferensiell opprinnelse ved innførsel er de samme som for utførsel, og fremgår av vareførselsforskriften §§ 5-12-1 til 5-12-14. Se også omtale av vareførselsloven § 5-12.


Tollavgiftsloven § 4-2 

Tollavgiftsforskriften § 4-2-1 jf. vareførselsforskriften § 5-12-1 til 5-12-14

Forarbeider

St.prp. 237 L (2020-2021) punkt 10.4

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 2007 § 8-6

Ot.prp.nr. 58 (2006-2007) side 75