Gå til innhold

§ 7-5 Generelle bestemmelser om refusjon av tollavgift

§ 7-5.Generelle bestemmelser om refusjon av tollavgift

(1) Refusjon av tollavgift er betinget av at den innførte varen utføres under prosedyren utførsel etter vareførselsloven § 5-9 eller deklareres for prosedyren tollager etter vareførselsloven § 4-4 innen to år etter innførselen. Tollmyndighetene kan i særlige tilfeller forlenge fristene.

(2) Tollmyndighetene kan tillate at varen blir destruert under kontroll av eller etter avtale med tollmyndighetene i stedet for at den blir gjenutført. Den som ber om destruksjon, må bære kostnadene ved destruksjonen.

(3) Departementet kan gi forskrift om adgangen til refusjon, herunder om adgangen til å forlenge fristen, fastsette minstebeløp for refusjon og frafalle vilkåret om at varen må utføres etter vareførselsloven kapittel 5 eller deklareres for prosedyren tollager etter vareførselsloven § 4-4

Bestemmelsen har regler om frister for gjenutførsel eller innlegg på tollager. Refusjon er betinget av at den innførte varen utføres under prosedyren utførsel i vareførselsloven § 5-9 eller deklareres for prosedyren tollager innen to år etter innførselen. Tollmyndighetene kan i særlige tilfeller forlenge fristene. Tollavgiftsloven har ikke egne fristregler for å fremme krav om refusjon. Kravet om refusjon må likevel fremmes innenfor den alminnelige foreldelsesfristen på tre år i foreldelsesloven § 2. Fristen regnes fra det tidspunktet varen ble gjenutført.

Som alternativ til gjenutførsel kan varen destrueres. Det er den som ber om destruksjon som må bære kostnader ved eventuell destruksjon.

Gjenutførsel etter vareførselsloven § 5-9 og innlegg på tollager etter vareførselsloven § 4-4 skal dokumenteres med deklarasjon attestert av tollmyndighetene, tollagerholder eller transportør som frakter varer ut av landet. Det skal også fremlegges faktura eller annen dokumentasjon for at den innførte og utførte varen er den samme. Ved gjenutførsel av vare som er unntatt deklareringsplikt, kan utførselen dokumenteres på annen måte. Slik dokumentasjon kan blant annet være innførselsdeklarasjon fra annet land, erklæring fra speditør eller ankomstmelding. 


Tollavgiftsloven § 7-5

Tollavgiftsforskriften § 7-5-1

Forarbeider 

Prop. 237 L (2020–2021) kap. 1 og punkt 10.7 

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 2007 § 11-4 

Tollforskriften § 11-4-1

Ot. prp. nr. 58 (2006-2007) side 91