Gå til innhold

§ 12-4 Unntak fra tilleggsavgift

§ 12-4.Unntak fra tilleggsavgift

(1) Tilleggsavgift fastsettes ikke
a. når de uriktige eller ufullstendige opplysningene skyldes åpenbare regne- eller skrivefeil
b. når den tollavgiftspliktige frivillig retter eller utfyller opplysninger som er gitt eller lagt til grunn tidligere, slik at det kan fastsettes riktig tollavgift. Dette gjelder ikke hvis rettingen kan anses fremkalt ved kontrolltiltak som er eller vil bli satt i verk, eller ved opplysninger som tollmyndighetene har fått fra andre.
c. når den tollavgiftspliktige er død
d. når tilleggsavgiften for det enkelte forhold vil bli under 1 000 kroner.

(2) Tollmyndighetene kan unnlate å ilegge tilleggsavgift når tollavgift er fastsatt med satser som er betydelig høyere enn det som er nødvendig for å ivareta nasjonale beskyttelsesbehov, og tollavgiften er av en slik størrelse at det er urimelig å ilegge tilleggsavgift.

Etter § 12-3 skal tollmyndighetene ilegge tilleggsavgift med mindre den tollavgiftspliktiges forhold må anses unnskyldelig, og tilleggsavgiften kan ikke beregnes med en lavere sats enn 20 %. Det er derfor gitt enkelte unntak fra tilleggsavgift i § 12-4.

Første ledd bokstav b: Finansdepartementet har i Prop. 237 L (2020-2021) uttalt: "Unntaket ved frivillig retting gjelder både i tilfeller hvor den tollavgiftspliktige endrer egenfastsetting etter § 9-4 og ved retting utenfor § 9-4." Unntaket tilsvarer unntaket fra tilleggsskatt i skatteforvaltningsloven § 14-4 bokstav d.

Dette unntaket kommer ikke til anvendelse når det ikke er levert opplysninger, f.eks. ved smugling av varer inn i landet. Finansdepartementet begrunner dette i Prop. 237 L (2020-2021) slik: "Departementet mener dette vil være utenfor bestemmelsens formål, som er å kunne rette opplysninger som er gitt tidligere, uten å få tilleggsavgift. Bakgrunnen for bestemmelsen er at sanksjonsbehovet er lite når den tollavgiftspliktige frivillig gjør myndighetene oppmerksom på feil i tidligere gitte opplysninger, slik at tollavgiften kan bli riktig. I slike tilfeller bør hensynet til riktig tollavgift veie tyngre enn tilleggsavgiftens preventive virkning. Dersom varen er innført helt utenfor tollmyndighetenes kontrollmulighet, stiller dette seg annerledes."

Første ledd bokstav d: I prop. 237 L (2020-2021) fremgår det at Tolldirektoratet stilte spørsmål til Finansdepartementet om "det enkelte forhold" betyr per deklarerte varepost eller feil som er gjentatt over tid. Finansdepartementet svar var følgende: "Etter departementets vurdering skal unntaket vurderes for det samlede forholdet, og uten å legge til tilleggsavgift for tidligere feil."

Sikkerhetsventil

Annet ledd: Det presiseres at dette unntaket kun er ment som en sikkerhetsventil for å avhjelpe særskilte tilfeller der det fremstår som urimelig å ilegge tilleggsavgift. Det er derfor et tilleggsvilkår at fastsatt tollavgift er av en slik størrelse at det fremstår som urimelig å ilegge tilleggsavgift.

I tillegg til at tollavgiften har som formål å skaffe staten inntekter, har tollavgiften på noen områder også til formål å beskytte innenlandsk produksjon, og da særlig visse landbruksvarer. Tollvernet for norske landbruksvarer er som utgangspunkt regulert gjennom tolltariffen i form av ordinære tollavgiftssatser. Tollavgiftssatsene på landbruksvarer er som utgangspunkt satt for å beskytte norsk råvareproduksjon og norsk næringsmiddelindustris videreforedling av landbruksvarer i samsvar med Stortingets intensjoner. For noen enkeltvarer er tollavgiftssatsene imidlertid betydelig høyere enn det som er nødvendig for å beskytte norsk produksjon, dvs. at importpris pluss tollavgift er betydelig høyere enn norsk pris.

Departementet uttaler i Prop. 237 L (2020-2021) : "I enkelte tilfeller kan formelle feil under vareførselen føre til en betydelig høyere tollavgiftssats for varen enn forutsatt. Dette kan føre til at tollavgiften blir betydelig høyere enn varens verdi. I tilfeller som dette vil vilkårene for å ilegge tilleggsavgift kunne være oppfylt. ... I slike særskilte tilfeller vil imidlertid tollavgiftskravet i seg selv bli så stort at det kan fremstå som urimelig å ilegge tilleggsavgift. Dette gjelder særlig der det kun er gjort bagatellmessige feil. Tollmyndighetene bør vise tilbakeholdenhet med å ilegge tilleggsavgift i slike særskilte tilfeller ...".

Tollavgiftsloven § 12-4 er ny. Tidligere gjeldende tollov av 21. desember 2007 hadde ingen tilsvarende bestemmelse. 


Tollavgiftsloven § 12-4

Forarbeider 

Prop.237 L (2020-2021) punkt 10.12