Gå til innhold

§ 1-2 Definisjoner

§ 1-2.Definisjoner

I denne loven menes med
a. deklarasjonspliktig: den som leverer en deklarasjon i eget navn, eller den som deklarasjonen leveres på vegne av
b. deklarasjon: en melding om at en vare skal underlegges en bestemt tollprosedyre
c. innførsel: at en vare føres inn i tollområdet
d. utførsel: at en vare føres ut av tollområdet
e. vare: alt som er omfattet av forskrift om klassifisering av varer

Bestemmelsen definerer sentrale uttrykk i loven. Definisjonen av «vare» i tolloven § 1-1 bokstav m videreføres i tollavgiftsloven § 1-2 bokstav e, mens enkelte nye uttrykk er definert i bestemmelsens bokstav a til d.

Bokstav a: deklarasjonspliktig

Definisjonen omfatter både deklarasjon ved innførsel og ved utførsel. Definisjonen tilsvarer definisjonen av «declarant» i EUs tollkodeks artikkel 5 nr. 15. For eksempel vil et firma som bruker speditør for å levere deklarasjoner i firmaets navn være deklarasjonspliktig.

Bokstav b: deklarasjon

Det følger av vareførselsloven § 3-2 første ledd at for alle varer som skal underlegges en tollprosedyre, skal det leveres en deklarasjon tilpasset den aktuelle prosedyren. Videre følger det av vareførselsloven § 3-2 annet ledd at en deklarasjon skal inneholde alle opplysninger som er nødvendige for den prosedyren varen skal underlegges.

Bokstav c: innførsel

At en vare føres inn i tollområdet vil si at en vare rent fysisk føres over grensen til det norske fastland eller territorialfarvann.

Bokstav e: vare

Definisjonen av «vare» omfatter også betalingsmidler.
Motstykket til varer er tjenester. Programvare o.l. som distribueres over internett er i toll- og avgiftsrettslig forstand å betrakte som en tjeneste.


Tollavgiftsloven § 1-2 

Forarbeider 

Prp. 237 L (2020-2021) punkt 10.1

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 2007 § 1-1 bokstav m

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 29

Tolloven 1966 § 1

Ot.prp. nr. 13 (1993-1994)

Ot.prp. nr. 108 (1992-1993)

Ot.prp. nr. 19 (1965-1966)

Innstilling fra Tollovkomiteen av 1959

Tolloven 1928 § 1

Ot.prp. nr. 20 (1928)

Ot.prp. nr. 23 (1927)

Tollovkommisjonens innstilling av 1901