Gå til innhold

§ 2-4 Medansvar for tollavgift

§ 2-4. Medansvar for tollavgift

(1) Tollrepresentant som ved levering av melding for tollavgift etter § 9-2 har medvirket til å gi opplysninger som fører til at tollavgift ikke blir riktig fastsatt, er medansvarlig for tollavgift dersom vedkommende visste eller burde ha visst at opplysningene var uriktige eller ufullstendige.

(2) Den som har medvirket til manglende overholdelse av vilkår som nevnt i § 2-1 annet ledd, og plikter som nevnt i § 2-1 tredje ledd, er medansvarlig for tollavgift dersom vedkommende visste eller burde ha visst at vilkår eller plikter ikke er oppfylt. Det samme gjelder den som har ervervet eller oppbevart varen. For den som har ervervet eller oppbevart varen, vurderes kunnskapen på tidspunktet for mottak av varen.

(3) Den som har benyttet tollrepresentant som i eget navn har levert melding for tollavgift, jf. § 8-9 første ledd tredje punktum, er medansvarlig for tollavgift.

(4) Departementet kan gi forskrift om at rederiet er medansvarlig for tollavgift ved innførsel av proviant i strid med vilkår for fritak

Første ledd

Første ledd bestemmer at tollrepresentant som ved levering av melding for tollavgift, har medvirket til å gi opplysninger som fører til at tollavgift ikke blir riktig fastsatt, er medansvarlig for tollavgiften. Det er en forutsetning for medansvar at tollrepresentanten visste eller burde ha visst at opplysningene var uriktige eller ufullstendige. I praksis vil for eksempel et spedisjonsfirma kunne ha medansvar etter bestemmelsen. Bestemmelsen viderefører tolloven § 2-2 tredje ledd

Annet ledd

Etter annet ledd kan den som har medvirket til manglende overholdelse av vilkår som nevnt i § 2-1 annet ledd, og den som har medvirket til brudd på plikter som nevnt i § 2-1 tredje ledd, bli medansvarlig for tollavgift. I tillegg omfattes den som har ervervet eller oppbevart varen. Regler om dette fulgte tidligere av tolloven § 2-3 tredje og fjerde ledd. Forutsetningen for medansvar er i begge tilfeller at vedkommende visste eller burde ha visst at de aktuelle vilkårene eller pliktene ikke var overholdt. For den som har ervervet eller oppbevart varen, skal kunnskapen vurderes på tidspunktet vedkommende mottok av varen.

Tredje ledd

Tredje ledd bestemmer at den som har benyttet tollrepresentant som i eget navn har levert melding for tollavgift, er medansvarlig for tollavgiften. Dette er ment som en videreføring av tolloven § 2-2 annet ledd, men likevel slik at ansvaret er begrenset til et medansvar. Tilfeller hvor tollrepresentanten opptrer i eget navn og på egne vegne er nærmere regulert i tollavgiftsloven § 8-9 første ledd tredje punktum.

Fjerde ledd

Med hjemmel i fjerde ledd er det gitt bestemmelse i tollavgiftsforskriften § 2-4-1 om rederiers medansvar for tollavgift.  


Tollavgiftsloven § 2-4

Tollavgiftsforskriften § 2-4-1

Forarbeider

Prop. 237 L (2020-2021) punkt 10.2 

Prop. 1 LS 2022-2023) punkt 12.5.6 

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 2007 §§ 2-2 delvis annet ledd og tredje ledd og 2-3 tredje og fjerde ledd

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007)