Gå til innhold

§ 6-3 Tollavgiftsfritak for kjøtt fra egen jakt

§ 6-3. Tollavgiftsfritak for kjøtt fra egen jakt

(1) Det skal ikke beregnes tollavgift for kjøtt fra egen jakt til bruk i egen husholdning.

(2) Departementet kan gi forskrift om vilkår for og omfanget av fritaket.

Tollavgiftsloven § 6-3 første ledd fastlegger at det ikke skal beregnes tollavgift for kjøtt fra egen jakt til bruk i egen husholdning. Jaktkjøttet kan ikke selges videre. Annet ledd gir departementet fullmakt til å gi forskrifter om vilkår for og omfang av tollfritaket. Bestemmelsen viderefører tolloven § 5-10.

Nærmere regler om omfanget av tollavgiftsfritaket følger av tollavgiftsforskriften § 6-3-1, som fastlegger at fritaket omfatter inntil 75 kg per kalenderår per jeger. Bestemmelsen i tollavgiftsforskriften viderefører tollforskriften § 5-10-1. Reglene i tolloven og tollforskriften trådte i kraft i juni 2020, og var en videreføring av tilsvarende regler i forskrift 22. desember 2005 nr. 1723 om administrative tollnedsettelser (FAT-forskriften) § 19.

Tollavgiftsfritaket på inntil 75 kilo kjøtt i løpet av et kalenderår korresponderer ikke med fritak for merverdiavgift, slik at det må betales merverdiavgift for jaktkjøttet som omfattes av den årlige kvoten, beregnet etter en stipulert kilopris. Merverdiavgiften på kjøtt fra egen jakt er 15 prosent av en stipulert pris på 50 norske kroner pr. kilo kjøtt. Den samme kiloprisen beregnes for kjøtt som overstiger vektgrensen.

Ordningen innebærer at den som bringer med jaktkjøttet må avgi en egenerklæring om at kjøttet er fra egen jakt. Kjøttet skal også deklareres for prosedyren overgang til fri disponering.

Det kan tas med kjøtt fra EØS-land (unntatt fra områder som er regulert som følge av utbrudd av svinepest osv.), av disse dyrene:

  • hare
  • rein
  • skogsfugl
  • ryper
  • hjort
  • rådyr
  • dådyr
  • elg
  • villsvin

Den reisende kan i tillegg til jaktkjøttet medbringe inntil 10 kg kjøtt som reisegods unntatt deklareringsplikt, jf. vareførselsforskriften § 4-1-12 første ledd. Reisegods som er unntatt deklareringsplikt er fritatt for tollavgift og merverdiavgift ved innførsel, jf. hhv. tollavgiftsloven § 6-1 og merverdiavgiftsloven § 7-2 første ledd. Reisegodsandelen på 10 kg kan da innføres uten å måtte legge fram en egenerklæring.

Ved deklarering for prosedyren overgang til fri disponering brukes kode S i rubrikk 33 og disse kodene i rubrikk 44 i deklarasjonen:

GEN S03/2745 (gir tollfritak)

GEN S03/2745A (gir fritak for forskingsavgift (FA200), eller

GEN S03/2745B (gir fritak for forskingsavgift FA100) 


Tollavgiftsloven § 6-3 

Tollavgiftsforskriften § 6-3-1

Forarbeider 

Prop. 237 L (2020–2021) kapittel 1 (avsnittet om tollavgiftsloven kap. 6)  og punkt 10.6 

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 2007 § 5-10

Tollforskriften § 5-10-1

Prop. 107 LS kap. 16 (2019 – 2020) side 55

Forskrift 22. desember 2005 nr. 1723 om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer (FAT)