Gå til innhold

§ 8-1 Taushetsplikt

§ 8-1.Taushetsplikt

(1) Enhver som har eller har hatt verv, stilling eller oppdrag knyttet til tollmyndighetene, skal hindre at uvedkommende får adgang eller kjennskap til det vedkommende i sitt arbeid har fått vite om noens formues- eller inntektsforhold eller andre økonomiske, bedriftsmessige eller personlige forhold. Taushetsplikten er ikke til hinder for at opplysningene i en sak gjøres kjent for sakens parter eller deres representanter. Den som tiltrer verv, stilling eller oppdrag skal gi skriftlig erklæring om at denne kjenner og vil overholde taushetsplikten.

(2) Taushetsplikten omfatter ikke registreringspliktig statsstøtte etter lov 27. november 1992 nr. 117 om offentlig støtte § 2 a.

(3) Informasjonsutveksling med fremmed stat eller til organisasjon på mandat fra De forente nasjoner (FN) som Norge har akseptert som offentlig myndighet, er ikke omfattet av denne bestemmelsen.

(4) Departementet kan uten hinder av taushetsplikten etter første ledd godkjenne at opplysninger gis til forskningsformål i samsvar med forvaltningsloven § 13 d.

(5) Forvaltningsloven §§ 13, 13 b, 13 c og 13 e gjelder ikke som utfyllende bestemmelser for taushetsplikten etter denne paragrafen.

§ 8-1 er, med unntak av annet ledd, likelydende med bestemmelsen om taushetsplikt i vareførselsloven § 7-10. Vi viser derfor til teksten til vareførselsloven § 7-10 i Vareførselshåndboken, som også er relevant for forståelsen av tollavgiftsloven § 8-1.

Tollavgiftsloven § 8 viderefører deler av tolloven § 12-1. Tolloven § 12-1 annet ledd om adgangen til å utlevere opplysninger til offentlige myndigheter er inntatt i § 8-2. Videre er bestemmelsen om overført taushetsplikt i tolloven § 12-1 fjerde ledd inntatt i § 8-3. Tolloven § 12-1 syvende ledd er videreført i § 8-1 annet ledd.

Landbruksmyndighetene

Landbruksmyndighetene er tildelt myndighet etter tollavgiftsloven §§ 3-2, 3-4 tredje ledd, 3-1 tredje ledd og kapittel 5. Landbruksmyndighetene er ikke å anse som "uvedkommende" når de utøver sin myndighet etter tollavgiftsloven. Det innebærer at tollmyndighetene kan utlevere alle opplysninger landbruksmyndighetene trenger for å løse sine oppgaver etter loven. Tilsvarende gjelder når landbruksmyndighetene utøver myndighet etter vareførselsloven, se merknaden til vareførselsloven § 7-10.

Landbruksmyndighetene har også behov for opplysninger fra tollmyndighetene ved utførelse av andre oppgaver enn dem som følger av den tildelte myndigheten etter tollavgiftsloven. I slike tilfeller må tollmyndighetenes adgang til å utlevere taushetsbelagte opplysninger vurderes konkret etter § 8-2.

Registreringspliktig statsstøtte

Annet ledd: Bestemmelsen gjelder registreringsplikt i registeret for offentlig støtte, og pålegger støttegiver å føre opplysninger om offentlig støtte i registeret for offentlig støtte. Offentlig støtte kan bl.a. omfatte fritak for tollavgift eller nedsatt tollavgiftssats.

Enkelte avgiftsordninger som administreres av Tolletaten er ansett som registreringspliktig støtte etter EØS-avtalen. I den grad ordningene faller innenfor definisjonen i avtalen må Tolletaten registrere slik støtte i det nasjonale registeret for offentlig støtte. Dette unntaket i § 8-1 annet ledd sikrer at slike opplysninger kan føres inn i registeret uten hinder av lovbestemt taushetsplikt.

Fremmed stat og Forente nasjoner

Tredje ledd: Taushetsplikt ved informasjonsutveksling med annen stat til gjennomføring av avtale om tollsamarbeid, reguleres av vareførselsloven § 9-8 om utveksling av opplysninger med annen stat.

Vareførselsloven kap. 9 om samarbeid med annen stat gjelder også på tollavgiftsområdet, jf. henvisning i tollavgiftsloven § 1-3.

Forvaltningsloven

Femte ledd: Bestemmelsen innebærer en endring fra henvisningene i tolloven § 12-1 femte ledd, ved at forvaltningsloven § 13 a om begrensninger i taushetsplikten når det ikke er behov for beskyttelse, også gjelder på tollavgiftsområdet. Det betyr at taushetsplikten ikke er til hinder for at opplysninger gjøres kjent når den som har krav på taushet samtykker, at opplysningene gis i statistisk form mv. og at opplysninger brukes når de er alminnelig kjent eller alminnelig tilgjengelig andre steder. 


 Tollavgiftsloven § 8-1

Forarbeider 

Prop.237 L (2020-2021) punkt 10.8

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 2007 § 12-1

Prop.1 L (2009-2010)

Ot. prp. nr. 58 (2006-2007)

Tolloven 1966 § 8

Ot.prp. nr. 31 (2007-2008)

Ot.prp. nr. 74 (2005-2006)

Ot.prp. nr. 35 (2003-2004)

Innst.O. nr. 53 (1999-2000)

Ot.prp. nr. 21 (1999-2000)

Ot.prp. nr. 37 (1996-1997)

Ot.prp. nr. 13 (1993-1994)

Ot.prp. nr. 108 (1992-1993)

Ot.prp. nr. 21 (1991-1992), forarb. til lign.loven § 3-13

Ot.prp. nr. 29 (1978-1979), forarb. til lign.loven § 3-13