Gå til innhold

§ 10-4 Pålegg om bokføring

§ 10-4. Pålegg om bokføring

(1) Tollmyndighetene kan pålegge bokføringspliktige som omfattes av § 10-2 å oppfylle sin plikt til å innrette bokføringen, spesifikasjonen, dokumentasjonen og oppbevaringen av regnskapsopplysninger i samsvar med regler gitt i eller i medhold av bokføringsloven.

(2) Pålegg om bokføring rettes til styret i selskap, samvirkeforetak, forening, innretning eller organisasjon og sendes hvert medlem. Det skal settes en frist for oppfyllelse. Fristen skal være minimum fire uker og ikke lengre enn ett år.

Tollmyndighetene kan gi bokføringspliktige pålegg om å innrette bokføringen i samsvar med bokføringsregelverket. Bokføringspålegg er både aktuelt når tollmyndighetene har etterkontroll for å kontrollere fastsatt tollavgift og i forbindelse med kontroll etter vareførselsloven. Det er derfor inntatt en bestemmelse om bokføringspålegg i vareførselsloven § 8-16, som viser til reglene i denne paragrafen.

Bokføringspålegg i eventuell kombinasjon med tvangsmulkt kan gis der det avdekkes mangler ved bokføringen. Mangelfull bokføring vanskeliggjør tollmyndighetenes arbeid og kontrollmuligheter i forbindelse med tollavgift og vareførsel. I mange tilfeller er det også en sammenheng mellom mangelfull eller manglende bokføring og andre former for økonomisk kriminalitet.

I bokføringspålegget skal det opplyses om at det kan bli fattet vedtak om tvangsmulkt dersom manglene ikke utbedres innen en fastsatt frist, og det skal bes om dokumentasjon for at manglene er rettet innen den angitte fristen. Fristen skal være minimum fire uker og ikke lengre enn ett år. Dersom den bokføringspliktige innretter seg etter pålegget ilegges ingen reaksjon. I motsatt fall kan det ilegges tvangsmulkt som vil løpe fram til bokføringen er innrettet i samsvar med pålegget, jf. tollavgiftsloven § 12-1 første ledd tredje punktum.

Etter første ledd kan bokføringspålegg ilegges bokføringspliktige som omfattes av § 10 2, det vil si opplysningspliktige som tollmyndighetene kan foreta kontroll hos. Dette er den samme gruppen som kan pålegges å gi kontrollopplysninger etter § 10-1 første og annet ledd. Pålegget kan gå ut på at vedkommende skal oppfylle sin plikt til å innrette bokføringen, spesifikasjonen, dokumentasjonen og oppbevaringen av regnskapsopplysninger i samsvar med regler gitt i eller i medhold av bokføringsloven. Annet ledd regulerer hvem pålegget skal rettes til i selskap, samvirkeforetak mv.

Tollavgiftsloven § 10-4 viderefører tolloven § 13-5. 


Tollavgiftsloven § 10-4

Forarbeider 

Prop. 237 L (2020-2021) punkt 10.10 

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 2007 § 13-5

Prop.1 LS (2013-2014) kapittel 18