Gå til innhold

§ 5-3 Individuell nedsettelse av tollavgiftssatser for landbruksvarer og bearbeidede landbruksvarer etter søknad

§ 5-3. Individuell nedsettelse av tollavgiftssatser for landbruksvarer og bearbeidede landbruksvarer etter søknad

(1) Departementet kan treffe enkeltvedtak om å sette ned tollavgiftssatsen på en angitt mengde av en bestemt landbruksvare eller bearbeidet landbruksvare, innenfor et angitt tidsrom. Vedtaket skal være rettet mot én eller flere bestemte fysiske eller juridiske personer som har søkt om dette.

(2) Departementet kan treffe enkeltvedtak uten mengdebegrensning når det anses hensiktsmessig. Departementet kan også treffe enkeltvedtak med virkning utover budsjettåret med forbehold om at tolltariffen ikke endres.

(3) Departementet kan gi forskrift om nedsettelse av tollavgiftssats, herunder om saksbehandling, opplysningsplikt, kontroll, administrative sanksjoner og gyldighetsperiode. Departementet kan også gi forskrift om leveringsmåten for søknader.

Det er til dels høye tollavgiftssatser ved innførsel av landbruksvarer til Norge, for å beskytte norsk landbruk. Landbruksdirektoratet forvalter flere regelverk som gjør det mulig for en importør å søke om nedsettelse av tollavgiftssatsene på landbruksvarer.

Nedsettelse av tollavgiftssats vil kunne skje ut fra vilkår som er fastsatt i forskriftene, og ved evt. innvilgelse vil det bli utstedt en såkalt Tillatelse til Nedsatt Tollsats (TNT). Denne tillatelsen er tidsbegrenset, og i en del tilfeller også begrenset til en bestemt mengde.

Nedsettelse av tollavgiftssats for industrielt bearbeidede landbruksvarer gis som tillatelse til nedsatt tollavgiftsats for industrielt bearbeidede landbruksvarer (RÅK-varer). Her er poenget at det fastsettes en egen råvaretollavgift etter at opplysninger om det prosentvise innholdet av råvarer i den bearbeidede varen er deklarert til Landbruksdirektoratet.

For en del varetyper er det kvoter for hvor mange varer som samlet sett kan få nedsatt tollavgiftssats i løpet av en periode. Mange av tollkvotene har bakgrunn i Norges frihandelsavtaler (f.eks. EØS-avtalen). Andre tollkvoter har som formål å legge til rette for norsk næringsliv. Dette gjelder f.eks. bær, saft o.l. til konservesindustrien, og her kalles tollnedsettelses-formularet ITT.

Fordeling av tollkvotene skjer etter forskjellige kriterier, og vi viser her til forskrift om fordeling av tollkvoter. I en del tilfeller blir kvotene fordelt ved auksjon, se § 5-4.

For å få nedsatt tollavgiftssats etter bestemmelsene er det i utgangspunktet et vilkår at importøren har fått tillatelse til nedsettelse fra Landbruksdirektoratet før innførsel skal finne sted. Det kan likevel søkes om nedsettelse med tilbakevirkende kraft. Landbruksdirektoratet har lagt ut veileder for hvordan man søker om nedsettelse av tollavgift før innførsel, og hvordan man søker om nedsettelse med tilbakevirkende kraft. Veilederen gjelder RÅK-varer, men praksisen er lik for basisvarer.

Bestemmelsene som er omtalt over er en uttømmende regulering av tollavgiftsfritak for landbruksvarer. Tollavgiftsloven § 5-3 åpner ikke for dispensasjon fra eller nedsettelse av tollavgift på landbruksvarer på et mer fritt grunnlag. Her er det en viss forskjell på landbruksvarene og industrivarene, se § 11-4.


Tollavgiftsloven § 5-3

Forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer

Forskrift om fastsettelse av nedsatte tollsatser ved import av industrielt bearbeidede landbruksvarer

Forskrift om omregningsfaktorer for råvarer til matmel og kraftfôrproduksjon ved fastsettelse av tollsatser og prisutjevningsbeløp

Forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer

Forskrift om fastsettelse av nedsatte tollsatser ved import av industrielt bearbeidede landbruksvarer

Forarbeider

Prp. 237 L (2020-2021) punkt 10.5

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 2007 § 9-3

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 81

Tolltariffens innledende bestemmelser § 5