Gå til innhold

§ 12-5 Skjerpet tilleggsavgift

§ 12-5.Skjerpet tilleggsavgift

(1) Skjerpet tilleggsavgift ilegges tollavgiftspliktig som forsettlig eller grovt uaktsomt gir tollmyndighetene uriktige eller ufullstendige opplysninger, eller unnlater å gi pliktige opplysninger, når vedkommende forstår eller bør forstå at det kan føre til avgiftsmessige fordeler. Skjerpet tilleggsavgift kan bare ilegges i tillegg til tilleggsavgift etter § 12-3.

(2) Skjerpet tilleggsavgift kan fastsettes i et eget vedtak samtidig med eller etter fastsetting av tilleggsavgift etter § 12-3. Bestemmelsen i § 12-3 fjerde ledd annet punktum gjelder tilsvarende.

(3) Skjerpet tilleggsavgift beregnes med 20 eller 40 prosent av den avgiftsmessige fordelen som er eller kunne ha vært unndratt.

Annet ledd: Bestemmelsen i § 12-3 fjerde ledd annet punktum om frister gjelder også ved ileggelse av skjerpet tilleggsavgift.

Tredje ledd: Finansdepartementet uttaler i Prop. 237 L (2020-2021) : "Ved valg av sats for skjerpet tilleggsavgift er det naturlig å se hen til hva den samlede reaksjonen vil utgjøre. En samlet reaksjon på 40 prosent tilleggsavgift av den avgiftsmessige fordelen vil etter departementets syn være en tilstrekkelig streng reaksjon i de aller fleste saker hvor tollavgiftspliktige har utvist forsett eller grov uaktsomhet. Etter departementets oppfatning vil det likevel, i enkelte saker, kunne være behov for å ilegge skjerpet tilleggsavgift med en høyere sats. Det vil fortrinnsvis være i saker hvor unndragelsene er planlagte og systematiske eller skjer over noe tid. I slike tilfeller kan tollmyndigheten ilegge 40 prosent skjerpet tilleggsavgift. Den samlede reaksjonen blir da 60 prosent av den avgiftsmessige fordelen.


Tollavgiftsloven § 12-5 

Forarbeider 

Prop.237 L (2020-2021) punkt 10.12