Gå til innhold

§ 8-9 Tollrepresentant

§ 8-9. Tollrepresentant

(1) Enhver som har rettigheter eller plikter overfor tollmyndighetene, har rett til å la seg bistå eller representere av en tollrepresentant. Tollrepresentanten handler på vegne av den representerte og i den representertes navn. Den som leverer melding for tollavgift etter § 9-2 i eget navn, men på vegne av en annen fysisk eller juridisk person, er også tollrepresentant.

(2) Tollrepresentanten skal opplyse tollmyndighetene om at vedkommende handler på vegne av den representerte. Dersom tollrepresentanten leverer melding for tollavgift i eget navn, men handler på vegne av en annen fysisk eller juridisk person, skal vedkommende opplyse om det.

(3) Tollmyndighetene kan kreve at tollrepresentanten sannsynliggjør at vedkommende handler på vegne av den representerte. Dersom dette ikke kan sannsynliggjøres, anses vedkommende for å handle i eget navn og på egne vegne.
(4) Departementet kan gi forskrift om tollrepresentantens opplysningsplikt etter annet ledd og om unntak fra plikten.

Tollavgiftsloven § 8-9 regulerer bruk av tollrepresentant. Bestemmelsen er en lovfesting og klargjøring av gjeldende rett om bruk av fullmektig på tollområdet, og ikke ment å innebære materielle endringer. Bestemmelsen er også i stor grad i samsvar med reguleringen av tollrepresentant i EUs tollkodeks.

Formålet med bestemmelsen er å klargjøre bruken av tollrepresentant og tollrepresentantens og den representertes plikter og ansvar slik at risikoen for privatrettslige tvister mellom aktørene i den grensekryssende varehandelen reduseres.

I vareførselsloven er bruk av tollrepresentant regulert i § 7-21, se også Vareførselshåndboken.

Første ledd

I annet punktum er det slått fast at tollrepresentanten handler på vegne av den representerte og i den representertes navn, såkalt direkte representasjon. Det vil for eksempel innebære at den representerte er den tollavgiftspliktige etter § 2-3 første ledd.

Enhver fysisk eller juridisk person kan opptre som tollrepresentant. Det kan for eksempel være et spedisjonsfirma som opptrer som tollrepresentant ved å levere deklarasjon og melding for tollavgift på vegne av den tollavgiftspliktige. Bestemmelsen åpner også for at tollrepresentanten kan ha flere oppgaver enn å levere melding for tollavgift. En tollrepresentant kan for eksempel representere den tollavgiftspliktige ved krav om refusjon av tollavgift ved gjenutførsel av vare, jf. tollavgiftsloven kapittel 7.

I § 8-9 første ledd tredje punktum er det inntatt en særregel for indirekte representasjon. Indirekte representasjon er også regulert i EUs tollkodeks artikkel 18 nr. 1. Et eksempel på indirekte representasjon er når en speditør som leverer melding for tollavgift, fører seg selv som deklarasjonspliktig på deklarasjonen, selv om han opptrer på vegne av en annen. Dette skjer etter avtale med den representerte. Ved en slik form for representasjon følger det av tollavgiftsloven § 2-4 tredje ledd at også den representerte er medansvarlig for tollavgift.

Annet ledd

Annet ledd regulerer tollrepresentantens plikt til å opplyse om fullmaktsforholdet overfor tollmyndighetene. Bestemmelsen fastsetter at tollrepresentanten skal opplyse tollmyndighetene om at vedkommende handler på vegne av den representerte. Det forutsettes at tollrepresentanten har fullmakt til å opptre på vegne av den representerte oppdragsgiveren, og tollrepresentanten forplikter derved sin oppdragsgiver overfor tollmyndighetene.

En tollrepresentant som leverer melding for tollavgift etter § 9-2 i eget navn, men handler på vegne av en annen fysisk eller juridisk person, skal opplyse om det. Se imidlertid unntak fra opplysningsplikten ved indirekte representasjon i tollavgiftsforskriften § 8-9-1, omtalt nærmere nedenfor under fjerde ledd.

Tredje ledd

En fullmakt trenger ikke å være gitt skriftlig, men må kunne sannsynliggjøres dersom tollmyndighetene krever det. Det er tollrepresentanten som vil ha bevisbyrden for at vedkommende handler som fullmektig.

Om det foreligger et fullmaktsforhold vil bero på en helhetsvurdering av de faktiske forholdene i det konkrete tilfellet. For eksempel vil fullmaktsforhold kunne følge av leveringsbetingelsene, partenes opptreden eller andre omstendigheter rundt innførselen av varen.

Dersom fullmaktsforholdet ikke sannsynliggjøres, anses den som handler som tollrepresentant, å handle i eget navn og på egne vegne. Et eksempel på manglende fullmakt kan være at en speditør fører opp navn på en deklarasjonspliktig i deklarasjonen, uten at det foreligger et fullmaktsforhold. Et annet eksempel er rene feilføringer, dvs. at det føres opp en person som verken har noe med tollprosedyren eller varene å gjøre.

Fjerde ledd

Det er i dag ikke teknisk mulig å oppgi den representerte i deklarasjonen via TVINN-systemet. Ved indirekte representasjon kan derfor tollrepresentanten ikke opplyse tollmyndighetene om at vedkommende handler på vegne av den representerte. Tollrepresentanten må derfor inntil videre gis unntak fra opplysningsplikten om fullmaktsforholdet ved indirekte representasjon. I § 8-9 fjerde ledd er det gitt forskriftshjemmel for å regulere dette. Unntak fra tollrepresentantens opplysningsplikt ved indirekte representasjon er regulert i tollavgiftsforskriften § 8-9-1. Det fremgår av bestemmelsen at tollrepresentant som leverer melding for tollavgift etter § 9-2 i eget navn, men handler på vegne av en annen fysisk eller juridisk person, er unntatt opplysningsplikten i tollavgiftsloven § 8-9 annet ledd annet punktum.


Tollavgiftsloven § 8-9

Tollavgiftsforskriften § 8-9-1

Forarbeider

Prop. 1 LS (2022-2023)