Gå til innhold

§ 8-3 Overført taushetsplikt

§ 8-3.Overført taushetsplikt

Hvis opplysninger gis i tilfeller som nevnt i § 8-1 første ledd annet punktum eller fjerde ledd eller § 8-2, til noen som ikke selv har taushetsplikt etter annen lov, gjelder taushetsplikten etter § 8-1 tilsvarende for den som får opplysningene. Den som gir opplysningene, skal samtidig gjøre oppmerksom på dette. Opplysningene kan likevel brukes til det formålet som begrunnet at de ble gitt.

Denne bestemmelsen var tidligere regulert i tolloven § 12-1 fjerde ledd. § 8-3 er endret sammenlignet med tidligere gjeldende bestemmelse i tolloven § 12-1 fjerde ledd, som bestemte at Tolletatens taushetsplikt gjaldt tilsvarende hvis taushetsbelagte opplysninger ble gitt til noen som ikke selv hadde like streng eller strengere taushetsplikt etter annen lov.

§ 8-3 innebærer i praksis at den strengere taushetsplikten som følger av § 8-1 ikke følger med ved utlevering av opplysninger til offentlige myndigheter som er underlagt forvaltningslovens taushetsplikt.

§ 8-3 er tilsvarende bestemmelsen i vareførselsloven § 7-13. Det vises derfor til teksten til vareførselsloven § 7-13 i Vareførselshåndboken


Tollavgiftsloven § 8-3

Forarbeider 

Prop.237 L (2020-2021) punkt 10.8 

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 2007 § 12-1 fjerde ledd

Prop.1 L (2009-2010)

Ot. prp. nr. 58 (2006-2007)

Tolloven 1966 § 8

Ot.prp. nr. 31 (2007-2008)

Ot.prp. nr. 74 (2005-2006)

Ot.prp. nr. 35 (2003-2004)

Innst.O. nr. 53 (1999-2000)

Ot.prp. nr. 21 (1999-2000)

Ot.prp. nr. 37 (1996-1997)

Ot.prp. nr. 13 (1993-1994)

Ot.prp. nr. 108 (1992-1993)

Ot.prp. nr. 21 (1991-1992), forarb. til lign.loven § 3-13

Ot.prp. nr. 29 (1978-1979), forarb. til lign.loven § 3-13