Gå til innhold

§ 2-1 Når tollavgift skal beregnes

§ 2-1.Når tollavgift skal beregnes

(1) Tollavgift skal beregnes når en vare går over til fri disponering etter vareførselsloven § 4-1. Dersom en vare ved overgang til fri disponering er helt eller delvis fritatt for tollavgift på vilkår om at varen skal brukes på en bestemt måte, skal tollavgift beregnes dersom vilkåret om bruk ikke oppfylles.

(2) For vare som er innført under en prosedyre etter vareførselsloven §§ 4-2 til 4-8, skal tollavgift beregnes dersom vilkårene for bruk av prosedyren ikke oppfylles.

(3) Tollavgift skal beregnes ved brudd på plikter etter vareførselsloven kapittel 2 som fører til at en vare ikke blir tollbehandlet.

Bestemmelsen regulerer når tollavgift skal beregnes, og er i det vesentlige ment å videreføre tolloven § 2-1. 

Første ledd

Første ledd første punktum slår fast at tollavgift skal beregnes når en vare går over til fri disponering etter vareførselsloven § 4-1. Det vil si når varen innføres til tollområdet for fri omsetning, bruk eller forbruk. Bestemmelsen viderefører tolloven § 2-1 annet ledd bokstav a som sa at tollskyld oppstår når varen fortolles. Etter tolloven § 4-20 innebar fortolling at ufortollet vare ble stilt til fri disponering.

Første ledd annet punktum bestemmer at hvis en vare ved overgang til fri disponering er fritatt for tollavgift på vilkår om at varen skal brukes på en bestemt måte, så skal tollavgift beregnes hvis vilkåret om bruk ikke overholdes. Bestemmelsen viderefører tolloven § 2-1 første ledd bokstav b, og omfatter både tollavgiftsfritak som følger direkte av loven, som for eksempel tollavgiftsloven § 6-4 første ledd bokstav b om tollavgiftsfritak for landbruksvarer til teknisk bruk, og individuell nedsettelse av tollavgiftssats på landbruksvarer etter tollavgiftsloven § 5-3, som for eksempel tollavgiftsfritak for varer til bruk i fiskefôrindustrien og oppdrettsnæringen. I tillegg omfattes tilfeller hvor importøren har deklarert en vare under et varenummer med nullsats tilknyttet et vilkår om sluttbruk.

Annet ledd

Det er kun prosedyren overgang til fri disponering som utløser en umiddelbar plikt til å beregne tollavgift. De andre prosedyrene etter vareførselsloven kapittel 4 innebærer i utgangspunktet ikke plikt til å beregne tollavgift, men slik plikt kan oppstå hvis vilkårene for bruk av prosedyren ikke oppfylles.

Det følger således av annet ledd at tollavgift skal beregnes hvis vilkårene for bruk av en av prosedyrene i vareførselsloven §§ 4-2 til 4-8 ikke oppfylles, det vil si prosedyrene forpassing, transittering, tollager, frisone, midlertidig innførsel og de to prosedyrene for innenlands bearbeiding av henholdsvis industrivarer og landbruksvarer. Annet ledd viderefører tolloven § 2-1 tredje ledd bokstav a, men er tilpasset at bestemmelsene om midlertidig tollfritak i tolloven kapittel 6 er regulert som tollprosedyrer i vareførselsloven §§ 4-6 til 4-8. Et eksempel er at en vare deklareres for midlertidig innførsel, men at varen ikke utføres innen ett år i samsvar med § 4-6 første ledd bokstav c

I tillegg videreføres deler av tolloven § 2-1 tredje ledd bokstav b, som bestemte at for ufortollet vare oppstår tollskyld når lovens forpliktelser i forbindelse med blant annet «lagring eller annen disponering av varen ikke overholdes.» Dette omfatter brudd på vilkårene for de prosedyrene som reguleres i vareførselsloven §§ 4-2 til 4-6, for eksempel ved ulovlig bruk av varer som ligger på tollager ved at varen tas i bruk eller bearbeides uten at det er gitt tillatelse til det, eller bruk av transittert eller forpasset vare uten at tollmyndighetene har gitt tillatelse til det.

Tredje ledd

Tredje ledd bestemmer at for varer som ikke blir tollbehandlet, skal tollavgift beregnes ved brudd på plikter etter vareførselsloven kapittel 2. Bestemmelsen sikter til de pliktene som skal sikre at varer tollbehandles ved innførselen. Det er likevel ikke slik at ethvert brudd på plikter etter vareførselsloven utløser plikt til å svare tollavgift. Typiske tilfeller er brudd på plikten til å fremlegge en vare for kontroll (smugling) og brudd på førerens plikter ved innførsel, når bruddet har ført til at varen er eller kunne vært unndratt tollbehandling. Bestemmelsen viderefører den del av tolloven § 2-1 tredje ledd bokstav b som gjelder brudd på lovens plikter i forbindelse med innførsel og transport.

Departementet skriver i forarbeidene i merknadene til bestemmelsen at varen må i tilfeller som omfattes av § 2-1 annet og tredje ledd anses å ha gått over til fri disponering, og den skulle ha vært deklarert for prosedyren overgang til fri disponering etter vareførselsloven § 4-1 og melding for tollavgift skulle vært levert etter tollavgiftsloven § 9-2.  


Tollavgiftsloven § 2-1

Forarbeider

Prop. 237 L (2020-2021) punkt 10.2 

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 2007 § 2-1

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007)