Gå til innhold

§ 2-7 Tollavgift for vare som sendes i henhold til internasjonal avtale om forenklinger ved grensekryssende vareførsel

§ 2-7.Tollavgift for vare som sendes i henhold til internasjonal avtale om forenklinger ved grensekryssende vareførsel

(1) For vare som i henhold til internasjonal avtale om forenklinger ved grensekryssende vareførsel som Norge har tiltrådt, tillates innført uten å anvende prosedyren overgang til fri disponering, plikter garantisten å svare tollavgift dersom det disponeres over varen i strid med tillatelsen.

(2) Garantistens ansvar etter første ledd gjelder uten hensyn til de øvrige bestemmelsene om tollavgiftsplikt i dette kapitlet.

(3) Departementet kan gi forskrift om hvilke avtaler som omfattes av denne paragrafen.

Bestemmelsen gjelder ansvar for tollavgift for varer som sendes i henhold til internasjonal avtale om forenklinger ved grensekryssende vareførsel. Den viderefører tolloven § 2-5. Aktuelle avtaler er først og fremst Transitteringskonvensjonen, TIR-konvensjonen og ATA-konvensjonen.

Første ledd

Første ledd bestemmer at for varer som i henhold til internasjonal avtale om forenklinger ved grensekryssende vareførsel som Norge har tiltrådt tillates innført til tollområdet uten å anvende prosedyren overgang til fri disponering, plikter garantisten å svare tollavgift hvis det disponeres over varen i strid med tillatelsen. Garantistens ansvar følger av de inngåtte avtalene, men også av loven.

Andre ledd

Annet ledd bestemmer at garantistens ansvar gjelder uten hensyn til de øvrige bestemmelsene om tollavgiftsplikt i kapittel 2. Det innebærer at det i slike tilfeller kan være flere ansvarlige for tollavgift, både garantisten og andre som utpekes som tollavgiftspliktig eller medansvarlig etter de øvrige bestemmelsene i kapittelet.

Tredje ledd

Tredje ledd gir departementet hjemmel til å gi forskrift om hvilke avtaler som omfattes av paragrafen. Tollavgiftforskriften § 2-7-1 slår fast hvilke konvensjonsbestemmelser som gjelder som forskrift. 


Tollavgiftsloven § 2-7

Tollavgiftsforskriften § 2-7-1

Forarbeider

Prop. 237 L (2020-2021) punkt 10.2 

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 2007 § 2-5

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007)