Gå til innhold

§ 8-7 Klagefrist

§ 8-7. Klagefrist

Fristen for å klage over tollmyndighetenes vedtak etter denne loven er seks uker fra det tidspunktet underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part. Forvaltningsloven § 29 første ledd første punktum gjelder ikke for tollmyndighetenes vedtak etter denne loven.

Denne bestemmelsen er ny med tollavgiftsloven. Tidligere var klagefristen tre uker i medhold av forvaltningsloven § 29 første ledd.

Bakgrunnen for bestemmelsen er at Tolletaten har erfart at parter ofte har behov for en lengre klagefrist, og gir fristutsettelse i mange saker. Klagefristen på seks uker gir klagerne bedre tid til å vurdere om det er grunnlag for å klage og til å utarbeide klagen.

Klagefristen på seks uker gjelder både for klage over vedtak om fastsetting av tollavgift og andre enkeltvedtak som tollmyndighetene treffer etter loven her, men ikke for klage over vedtak som landbruksmyndighetene treffer med hjemmel i kapittel 5. For slike vedtak gjelder treukersfristen i forvaltningsloven. Seks ukers klagefrist gjelder også etter vareførselsloven § 7-4 og skatteforvaltningsloven § 13-4.


Tollavgiftsloven § 8-7 

Forarbeider

Prop.237 L (2020-2021) punkt 10.8