Gå til innhold

§ 10-3 Kontrollopplysninger fra offentlige myndigheter

§ 10-3. Kontrollopplysninger fra offentlige myndigheter

(1) Offentlige myndigheter, innretninger og tjenestepersonell plikter etter krav fra tollmyndighetene å gi opplysninger som kan ha betydning for kontroll med tollavgift. I nødvendig utstrekning skal opplysningene gis i form av utskrift av protokoll, kopi av dokumenter mv.

(2) Uten hinder av taushetsplikt skal skattemyndighetene, folkeregistermyndigheten og landbruksmyndighetene gi opplysninger av betydning for tollmyndighetenes kontroll med tollavgift.

Andre myndigheter plikter å gi opplysninger som kan ha betydning for kontroll med tollavgift, når tollmyndighetene ber om det.

Det er tollmyndighetene som er ansvarlig for at opplysningene innhentes i tråd med formålet, som er kontroll med tollavgift. Bestemmelsen regulerer ikke hvordan opplysningene skal utleveres, slik det er gjort i tolloven § 12-2. Hvordan opplysningene skal utleveres, herunder om tollmyndighetene kan motta opplysningene elektronisk, må avklares med den aktuelle myndighet.

Etter første ledd plikter offentlige myndigheter, innretninger og tjenestepersonell etter krav fra tollmyndighetene å gi opplysninger som kan ha betydning for tollavgift. Offentlige myndigheter er departementer og underliggende etater, samt kommuner og fylkeskommuner. Med offentlig innretning menes en gren av den offentlige forvaltning som står under eget styre og som privatrettslig er et eget rettssubjekt. Eksempler på dette er Husbanken og Statens lånekasse for utdanning.

Tollmyndighetenes rett til å kreve opplysninger etter første ledd må vike når det i lov eller med hjemmel i lov er fastsatt regler om taushetsplikt for vedkommende myndighet. Slike bestemmelser har lovgivningen en rekke av og en alminnelig bestemmelse om taushetsplikt for forvaltningsorganer er også tatt inn i forvaltningsloven § 13 flg.

Det følger imidlertid av annet ledd at skattemyndighetene, folkeregistermyndigheten og landbruksmyndighetene skal gi opplysninger av betydning for tollmyndighetenes kontroll med tollavgift, uten hinder av taushetsplikten. For eksempel vil skattemyndighetene, som forvaltningsmyndighet for merverdiavgift og særavgifter som oppstår ved innførsel, kunne ha opplysninger som er av betydning for tollmyndighetenes kontroll med tollavgift.

Tollavgiftsloven § 10-3 viderefører tolloven § 12-2 om andre offentlige myndigheters opplysningsplikt, men er noe endret fordi plikten til å gi opplysninger gjelder tollmyndighetenes kontroll med tollavgift. 


Tollavgiftsloven § 10-3

Forarbeider

Prop. 237 L (2020-2021) punkt 10.10 

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 2007 § 12-2

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) s. 94

Tolloven 1966 § 16A

Ot.prp. nr. 13 (1993-1994)

Ot.prp. nr. 108 (1992-1993)