Gå til innhold

§ 10-5 Klage over pålegg om bokføring

§ 10-5. Klage over pålegg om bokføring

(1) Den som får pålegg om bokføring etter § 10-4 kan klage over pålegget.

(2) Klage, som kan være muntlig, må fremsettes straks når den pålegget angår er til stede, og ellers innen tre dager.

(3) Den som har gitt pålegget skal enten omgjøre det eller snarest mulig legge klagen frem for nærmeste overordnet forvaltningsorgan til avgjørelse.

(4) Pålegget skal etterkommes selv om klagen ikke er avgjort, hvis ikke den som ga pålegget gir utsetting. Utsetting bør gis, hvis den som ga pålegget finner at klagen reiser rimelig tvil om lovligheten av pålegget.

Et bokføringspålegg er ikke et enkeltvedtak etter forvaltningsloven, og det er følgelig ikke klagerett for slike pålegg etter forvaltningsloven. I tollavgiftsloven § 10-5 er det derfor innført adgang til å klage over bokføringspålegg.

Første ledd slår fast at den som har fått pålegg om bokføring etter § 10-4, kan klage over pålegget. Klagen kan gis muntlig og må fremsettes straks, når den pålegget angår er til stede, og ellers innen tre dager, jf. annet ledd. Tredje ledd bestemmer at den som har gitt pålegget, enten skal omgjøre det eller snarest mulig legge det frem for overordnet forvaltningsorgan. Pålegget skal etterkommes selv om ikke klagen er avgjort, hvis ikke den som ga pålegget gir utsetting. Utsetting bør gis, hvis den som ga pålegget finner at klagen reiser rimelig tvil om lovligheten av pålegget, jf. fjerde ledd.

Tollavgiftsloven § 10-5 viderefører tolloven § 13-6. 


Tollavgiftsloven § 10-5

Forarbeider

Prop. 237 L (2020-2021) punkt 10.10 

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 2007 § 13-6

Prop.1 LS (2013-2014) kapittel 18