Gå til innhold

§ 8-6 Bruk av personopplysninger ved utvikling og testing av IT-systemer

§ 8-6.Bruk av personopplysninger ved utvikling og testing av IT-systemer

Tollmyndighetene kan behandle innhentede personopplysninger for å utvikle og teste IT-systemer dersom det vil være umulig eller uforholdsmessig vanskelig å oppnå formålet ved å bruke anonyme eller fiktive opplysninger.

Bestemmelsen gir tollmyndighetene hjemmel til å behandle innhentede personopplysninger for å utvikle og teste IT-systemer. Tilsvarende bestemmelse er inntatt i vareførselsloven § 7-17.

Den klare hovedregel er at tollmyndighetene skal bruke anonyme eller fiktive opplysninger i sitt utviklings- og testarbeid. Bestemmelsen stiller som vilkår for bruk av personopplysninger at det vil være umulig eller uforholdsmessig vanskelig å oppnå formålet ved å bruke anonyme eller fiktive opplysninger.

Se for øvrig Vareførselshåndboken om vareførselsloven § 7-17


Tollavgiftsloven § 8-6

Forarbeider 

Prop. 237 L (2020-2021) punkt 9.7 (merknad til vfl. § 7-17) og merknad til tollavgiftsloven kap. 8 og § 8-6 i punkt 10.8 

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 2007 § 12-18

Prop. 1 LS (2018-2019) kapittel 18 (særlig kap. 18.5)