Gå til innhold

§ 3-3 Beregningsgrunnlag for tollavgift

§ 3-3. Beregningsgrunnlag for tollavgift

(1) Når tollavgift skal beregnes på grunnlag av vekt, skal varens faktiske nettovekt benyttes, med mindre det følger av tolltariffen at varens innpakning skal inngå i grunnlaget.

(2) Når tollavgift skal beregnes på grunnlag av volum, skal varens faktiske volum benyttes.

(3) Når tollavgift skal beregnes på grunnlag av antall, skal det faktiske antall enheter benyttes.

(4) Når tollavgift skal beregnes på grunnlag av verdi, skal verdien fastsettes etter vareførselsloven §§ 6-2 flg. om tollverdi.

(5) Departementet kan gi forskrift om beregningsgrunnlaget for tollavgift.

Bestemmelsen omhandler beregning av tollavgift etter vekt, volum og stykk (antall), og har sammenheng med Stortingets årlige vedtak om tollavgift. Stortingsvedtaket § 1 henviser til de tollavgiftssatser Stortinget har vedtatt. Disse tollavgiftssatsene fremkommer i den norske tolltariffen. I tolltariffen fremkommer det også hvilket grunnlag tollavgiften skal beregnes av, for eksempel om tollavgiften skal beregnes av varens vekt eller volum.

Når tollavgift skal beregnes på grunnlag av verdi, skal verdien fastsettes etter reglene i vareførselsloven §§ 6-3 til 6-12. I disse bestemmelsene er det seks metoder for å fastsette tollverdien. Metoden i § 6-3 skal prøves først. Kan ikke tollverdien fastsettes etter denne metoden, skal man prøve om tollverdien kan fastsettes etter en av de etterfølgende metodene, i den rekkefølgen de står i loven. På visse vilkår er det likevel anledning til å endre rekkefølgen mellom §§ 6-7 og 6-8.


Tollavgiftsloven § 3-3

Tollavgiftsforskriften § 3-3-1

Forarbeider

Prop. 237 L (2020-2021) punkt 10.3 

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 2007 §§ 7-1 og 7-2

Ot. prp. nr. 58 (2006-2007) side 64

Tolltariffens innledende bestemmelser §§ 7 og 8

St. prp. nr. 1 (1997-1998)

St.prp. nr. 1 (1994-1995)

Tolltariffens innledende bestemmelser §§ 4 og 5

St.prp. nr.1 (1980-1981)

St. prp. nr. 65 (1965-1966)

Innstilling fra Tollovkomiteen av 1959

St. prp. nr. 25 (1979-1980)

Forskrift 3. desember 1980 nr. 4917