Gå til innhold

§ 12-8 Frist for søksmål mot tollmyndighetenes vedtak

§ 12-8.Frist for søksmål mot tollmyndighetenes vedtak

(1) Søksmål som gjelder enkeltvedtak om fastsetting av tollavgift, må reises innen seks måneder etter at vedtaket ble sendt tollavgiftspliktig eller medansvarlig. Det kan gis oppfriskning for oversittelse av fristen etter tvisteloven §§ 16-12 til 16-14. Etter utløpet av søksmålsfristen gjelder likevel fristen i skattebetalingsloven § 17-1 femte ledd i sak om tvangsfullbyrdelse, midlertidig sikring eller motregning.

(2) Søksmålsfristen avbrytes dersom det omtvistede spørsmålet klages inn for Stortingets ombud for kontroll med forvaltningen. Ny søksmålsfrist på seks måneder løper fra ombudets melding om avsluttet behandling er kommet frem til tollavgiftspliktig eller medansvarlig, eller fra denne blir varslet om myndighetenes svar på ombudets anmodning om fornyet behandling. Søksmålsfristen etter første ledd avbrytes likevel ikke dersom klagen ikke fører til realitetsavgjørelse hos ombudet og dette skyldes forsettlig forhold fra tollavgiftspliktiges eller medansvarliges side.

(3) Søksmålsfristen i første ledd første punktum gjelder ikke når søksmål reises mot førsteinstansens vedtak i medhold av forvaltningsloven § 27 b annet punktum.

Første ledd: Søksmålsfristen omfatter enkeltvedtak om fastsetting av tollavgift og tilleggsavgift. Søksmålsfristen gjelder ikke vedtak som treffes under saksbehandlingen, f.eks. pålegg om å gi kontrollopplysninger. For slike vedtak gjelder de alminnelige prosessreglene i tvisteloven § 1-3.

Annet ledd: Formålet med denne bestemmelsen er å unngå at tollavgiftspliktige velger å ikke bringe en sak inn for ombudet av frykt for at søksmålsadgangen kan gå tapt, og å styrke de tollavgiftspliktiges rettssikkerhet.

Fristavbruddet forutsetter at søksmålsfristen ikke var utløpt før saken ble brakt inn for ombudet. Det er videre et vilkår for fristavbrudd at spørsmålet som klages inn for ombudet, er nært knyttet til spørsmålet det er aktuelt å gå til søksmål om.

Med avsluttet behandling menes både avvisning, det vil si at saken ikke tas til behandling av Sivilombudet av formelle grunner eller fordi ombudet ikke finner kritikkverdige forhold, og at saken ender med en uttalelse fra ombudet.

Annet ledd siste punktum: Dette er en sikkerhetsventil for tilfeller hvor det er åpenbart at saken klages inn til ombudet ene og alene for å oppnå forlenget søksmålsfrist.

Tredje ledd: Seksmånedersfristen gjelder ikke når søksmål reises mot førsteinstansens vedtak i medhold av forvaltningsloven § 27 annet punktum, som sier at søksmål i alle tilfelle kan reises når det er gått seks måneder fra klage første gang ble fremsatt, og det ikke skyldes forsømmelse fra klagerens side at avgjørelse ikke foreligger.

Tollavgiftsloven § 12-8 viderefører tolloven § 12-14, men noe endret slik at nå også klage til Sivilombudet avbryter søksmålsfristen. 


Tollavgiftsloven § 12-8 

Forarbeider 

Prop.237 L (2020-2021) punkt 10.12 

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 2007 § 12-14

Prop. 1 LS (2010-2011)

Innst. 4 L (2010-2011)