Gå til innhold

§ 5-4 Tildeling av tollkvoteandeler for landbruksvarer ved auksjon eller på annen måte

§ 5-4. Tildeling av tollkvoteandeler for landbruksvarer ved auksjon eller på annen måte

(1) Departementet kan på grunnlag av avtale med fremmed stat eller organisasjon eller av eget tiltak fastsette tollkvoter. Med tollkvote menes en fastsatt mengde av en vare som tillates innført med nedsatt tollavgiftssats, innenfor et angitt tidsrom. Med tollkvoteandel menes en rettighet til å innføre en viss mengde av en vare innenfor en tollkvote.

(2) Tollkvoteandeler skal tildeles ved auksjon dersom departementet anser at markedsforholdene ligger til rette for det, og avtale med fremmed stat eller organisasjon ikke er til hinder for det.

(3) Auksjon over tollkvoteandeler skal utlyses i god tid før auksjonen holdes. I utlysningen skal det opplyses om fristen for å melde seg på auksjonen, tidspunktet for auksjonsåpning og auksjonsavslutning og om hvordan tollkvoteandelene skal fordeles blant dem som får tilslag. Det skal ikke opplyses om hvem som deltar i budrundene. Umiddelbart etter auksjonsavslutning skal det opplyses om antall budgivere, høyeste bud og hvem som fikk tilslag.

(4) Tollkvoteandel kjøpt på auksjon kan overdras.

(5) Departementet kan gi forskrift om tildeling av tollkvoteandeler, herunder om saksbehandling, opplysningsplikt, kontroll, administrative sanksjoner, gyldighetsperiode og forhåndsgodkjenning av budgivere og om overdragelse av kvoteandel. Departementet kan også gi forskrift om tildeling av tollkvoter på annen måte enn ved auksjon.

Det er til dels høye tollavgiftssatser ved innførsel av landbruksvarer til Norge, for å beskytte norsk landbruk. Landbruksdirektoratet forvalter flere ulike ordninger der det er mulig å søke om nedsettelse av disse tollavgiftssatsene, og mange av disse ordningene er begrenset til en viss felles kvote for alle innførsler av den aktuelle varetypen i en periode. Dette er regulert i § 5-3.

En del av tollkvotene fordeles ved auksjon, og slik fordeling reguleres av § 5-4 og forskrift om fordeling av tollkvoter. Selve auksjonen foregår elektronisk på nettsidene til Landbruksdirektoratet, der importører som ønsker å delta i auksjonen må registrere seg på forhånd.

Nærmere detaljer om hvilke kvoter som auksjoneres ut til enhver tid finnes på hjemmesidene til Landbruksdirektoratet.

Tollmyndighetene fordeler enkelte kvoter innenfor GSP-systemet og frihandelsavtalene etter et "først til mølla"-prinsipp (med hjemmel i tollavgiftsforskriften § 3-1-3 (2) og § 3-1-5 (2)). Deklarering til tollmyndighetene i datasystemet TVINN innebærer i disse tilfellene også en søknad om tollavgiftsfri kvote, og datasystemet fordeler automatisk kvoten til de som deklarerer først. Per i dag gjelder dette:

  • kvote på 2 700 tonn storfekjøtt fra Namibia/Botswana
  • kvote på 500 tonn storfekjøtt fra Eswatini
  • kvote på 500 tonn storfekjøtt fra alle GSP-land
  • kvote på 400 tonn kjøtt fra sau og lam fra Botswana, Namibia og Eswatini
  • div. potteplanter, plen på rull mv. fra EU, se § 3-1-5

Tollavgiftsloven § 5-4 

Forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer

Forarbeider

Prp. 237 L (2020-2021) punkt 10.5

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 2007 § 9-4

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 81

Tolltariffens innledende bestemmelser § 5