Gå til innhold

§ 10-1 Kontrollopplysninger fra tollavgiftspliktige mv. og tredjeparter

§ 10-1. Kontrollopplysninger fra tollavgiftspliktige mv. og tredjeparter

(1) Den som er eller kan bli tollavgiftspliktig etter §§ 2-3, 2-4 og 2-6, skal etter krav fra tollmyndighetene gi opplysninger som kan ha betydning for vedkommendes plikt til å beregne tollavgift og for kontrollen av denne. Opplysningsplikt etter første punktum går foran taushetsplikt som vedkommende er pålagt ved lov eller på annen måte. Opplysninger som angår rikets sikkerhet, kan likevel bare kreves fremlagt etter samtykke fra Kongen.

(2) Med unntak av fysiske personer som ikke driver næringsvirksomhet, skal enhver etter krav fra tollmyndighetene gi opplysninger som kan ha betydning for kontroll av noens plikt til å beregne tollavgift. Innhenting av opplysninger for målretting av kontroller kan bare foretas når det foreligger særlige grunner.

(3) Bestemmelsene i vareførselsloven §§ 8-10 og 8-11 om hvordan opplysningene kan dokumenteres, gjelder tilsvarende ved utlevering av opplysninger etter denne paragrafen.

Den som er eller kan bli tollavgiftspliktig og tredjeparter plikter å gi kontrollopplysninger etter krav fra tollmyndighetene. Tilsvarende bestemmelser er gitt i vareførselsloven §§ 8-10 og 8-11, og i de aller fleste tilfeller vil det være bestemmelsene der som tollmyndigheten bruker ved innhenting av kontrollopplysninger.

Etter første ledd kan tollmyndighetene be om opplysninger som kan ha betydning for vedkommendes plikt til å svare tollavgift og for kontrollen av denne. Plikten til å gi opplysninger gjelder både dem som er tollavgiftspliktig etter § 2-3, og andre som kan bli medansvarlig for tollavgift etter § 2-4. Opplysningsplikten omfatter også den som kan bli tollavgiftspliktig etter § 2 6, det vil si den som kjøper en landbruksvare med nedsatt tollavgift på vilkår om sluttbruk, men som bryter dette vilkåret. Opplysningene skal gis etter krav fra tollmyndighetene. Den som kan pålegges å gi opplysninger, har plikt til å gi opplysningene uten hensyn til den taushetsplikten vedkommende er pålagt i lov eller på annen måte. Opplysninger som angår rikets sikkerhet, kan imidlertid bare kreves fremlagt etter samtykke fra Kongen.

Etter annet ledd første punktum plikter tredjeparter – etter krav fra tollmyndighetene – å gi opplysninger som kan ha betydning for kontroll av noens plikt til å svare tollavgift. Fysiske personer som ikke driver næringsvirksomhet, det vil si privatpersoner, har ikke opplysningsplikt etter denne bestemmelsen.

Etter annet ledd annet punktum skal innhenting av opplysninger for målretting av kontroller kun foretas når det foreligger særlig grunn. Med målretting av kontroller menes i denne sammenheng at tollmyndighetene innhenter opplysninger uten å kjenne til bestemte navn eller transaksjoner. Opplysninger fra tredjeparter kan gi tollmyndighetene nyttig informasjon for å identifisere aktuelle kontrollobjekter, men slike kontroller vil kunne kreve betydelige ressurser hos tredjepartene. Tollmyndighetene må derfor foreta en forholdsmessighetsvurdering av antatt nytte av opplysningene mot byrden som pålegges de opplysningspliktige.

Tredje ledd om hvordan opplysningene kan dokumenteres, viser til bestemmelsene om dette i vareførselsloven §§ 8-10 og 8-11. Etter disse bestemmelsene kan opplysningene dokumenteres ved at den opplysningspliktige gir innsyn i, legger frem, sammenstiller, utleverer eller sender inn blant annet fakturaer, fraktdokumenter og kvitteringer. Oppregningen av de ulike dokumenttypene er ikke uttømmende, og tollmyndighetene vil ved kontroll av fastsatt tollavgift etter loven her kunne ha behov for andre opplysninger enn ved kontroll av vareførselen etter vareførselsloven.

Se merknadene til vareførselsloven §§ 8-10 og 8-11 i Vareførselshåndboken for nærmere omtale av opplysningspliktens innhold for den som har opplysningsplikt etter første og annet ledd (henholdsvis den som er eller kan bli tollavgiftspliktig og tredjeparter).

Tollavgiftsloven § 10-1 viderefører tolloven § 13 3 a, men begrenset til kontroll av tollavgift. 


Tollavgiftsloven § 10-1

Forarbeider

Prop. 237 L (2020-2021) punkt 10.10 

Forarbeider til vareførselsloven §§ 8-10 og 8-11

Prop. 237 L (2020-2021) s. 84-85

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 2007 §§ 13-3 a og 13-3 b

Prop.1 LS (2016-2017) kapittel 13 (særlig punkt 13.4)

Merverdiavgiftsloven § 16-1

Prop. 141 L (2011-2012) punkt 2.4 og 2.8

Merverdiavgiftsloven § 16-2

Prop. 150 LS (2012-2013) kapittel 12

Prop. 66 L (2012-2013) punkt 2.3

Prop. 141 L (2011-2012) punkt 2.5