Gå til innhold

§ 2-3 Hvem som er tollavgiftspliktig

§ 2-3.Hvem som er tollavgiftspliktig

(1) Den som leverer melding for tollavgift etter § 9-2, er tollavgiftspliktig.

(2) Den som er ansvarlig for å oppfylle vilkårene for å innføre en vare under en prosedyre etter vareførselsloven §§ 4-2 til 4-8, er tollavgiftspliktig ved brudd på vilkårene for prosedyren.

(3) For tollavgift etter § 2-1 tredje ledd er den som er ansvarlig for å oppfylle pliktene, tollavgiftspliktig.

Subjektet for tollavgift er regulert i to paragrafer slik at hovedregelen om hvem som er tollavgiftspliktig følger av § 2-3, mens reglene om hvem som kan bli medansvarlig for tollavgift følger av § 2-4. Formålet med en slik regulering er blant annet å klargjøre hvem som kan bli ansvarlig for tollavgift i forskjellige situasjoner. Dette er viktig for å avgjøre hvem som skal være subjekt, og dermed kunne bli ansvarlig, etter andre bestemmelser i tollavgiftsloven. Et eksempel er § 12-3 om tilleggsavgift, hvor det fremgår at det bare er tollavgiftspliktige som kan ilegges tilleggsavgift.

Første ledd

Første ledd bestemmer at den som leverer melding for tollavgift etter § 9-2, er tollavgiftspliktig. Dette vil være den som deklarerer en vare for prosedyren overgang til fri disponering etter vareførselsloven § 4-1. Som det fremgår av § 9-2, skal meldingen gis som del av deklarasjonen, og inneholde alle opplysninger som har betydning for fastsetting av tollavgift. Bestemmelsen korresponderer med § 2-1 første ledd første punktum, som bestemmer at tollavgift skal beregnes når en vare deklareres for prosedyren overgang til fri disponering. Bestemmelsen er ment å videreføre tolloven § 2-2 første ledd. Tollavgiftsloven § 9-2, sett i sammenheng med definisjonen av deklarasjonspliktig i § 1-2 bokstav a, innebærer at melding for tollavgift leveres av den som leverer deklarasjonen i eget navn, eller den som deklarasjonen leveres på vegne av. Dette vil som regel være varemottakeren. I tolloven § 2-2 første ledd, som regulerte hvem som er tollskyldner for vare som fortolles, ble uttrykket «den deklarerte mottakeren av varen» brukt. Departementet har lagt til grunn at endret begrepsbruk ikke innebærer materielle endringer.

Etter § 2-1 første ledd annet punktum skal tollavgift beregnes hvis en vare ved overgang til fri disponering er helt eller delvis fritatt for tollavgift på vilkår om at varen brukes på en bestemt måte, og vilkåret om bruk ikke overholdes. Også i slike tilfeller vil den som har levert melding for tollavgift for den aktuelle varen, være tollavgiftspliktig.

Annet ledd

Annet ledd slår fast at i tilfeller hvor en vare er deklarert under en annen prosedyre enn prosedyren overgang til fri disponering, og vilkårene for bruk av prosedyren ikke oppfylles, jf. § 2-1 annet ledd, så er det den som er ansvarlig for å oppfylle vilkårene for den aktuelle prosedyren som er tollavgiftspliktig. Det vil i praksis som regel være den deklarasjonspliktige. Bestemmelsen viderefører tolloven § 2-3 første ledd og den delen av annet ledd som gjaldt brudd på lovens plikter i forbindelse med «lagring og annen disponering av varen».

Tredje ledd

Tredje ledd regulerer hvem som er ansvarlig for tollavgift som skal beregnes etter § 2-1 tredje ledd, det vil si når brudd på plikter etter vareførselsloven kapittel 2 fører til at en vare ikke tollbehandles. I slike tilfeller er den som er ansvarlig for å oppfylle pliktene, tollavgiftspliktig. Bestemmelsen viderefører den delen av tolloven § 2-3 annet ledd som gjelder brudd på lovens plikter i forbindelse med innførsel og transport. 


Tollavgiftsloven § 2-3

Forarbeider

Prop. 237 L (2020-2021) punkt 10.2 

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 2007 §§ 2-2 første ledd og 2-3 første og annet ledd

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007)