Gå til innhold

§ 6-2 Tollavgiftsfritak for varer som det er fritak fra å beregne merverdiavgift av

§ 6-2. Tollavgiftsfritak for varer som det er fritak fra å beregne merverdiavgift av

Departementet kan i forskrift bestemme at det ikke skal beregnes tollavgift ved innførsel av varer omfattet av fritak for beregning av merverdiavgift etter merverdiavgiftsloven §§ 7-3 til 7-5.

Tollavgiftsloven § 6-2 gir hjemmel for at det i forskrift kan bestemmes at det ikke skal beregnes tollavgift ved innførsel av varer omfattet av fritak for beregning av merverdiavgift etter merverdiavgiftsloven §§ 7-3 til 7-5. I tollavgiftsforskriften § 6-2-1 er det gitt tilsvarende tollavgiftsfritak for varer som er omfattet av nevnte bestemmelser i merverdiavgiftsloven.

Det vises til merknader til merverdiavgiftsloven §§ 7-3 til 7-5 i Prop. 237 L (2020-2021) punkt 10.13 hvor det redegjøres nærmere for fritakene dette omfatter. 


Tollavgiftsloven § 6-2

Tollavgiftsforskriften § 6-2-1

Forarbeider 

Prop. 237 L (2020–2021) kapittel 1 (avsnittet om tollavgiftsloven kap. 6)  og punkt 10.6