Gå til innhold

§ 8-8 Riksrevisjonens innhenting av dokumentasjon

§ 8-8. Riksrevisjonens innhenting av dokumentasjon

Riksrevisjonen kan kreve at den opplysningspliktige legger frem dokumenter og erklæringer som dokumenterer opplysninger som er overført elektronisk til tollmyndighetene.

Riksrevisjonen vil, som Stortingets kontrollorgan, kunne ha behov for underliggende opplysninger og dokumentasjon som kan bekrefte offentlige inntekter slik de presenteres i forvaltningens regnskaper. Bestemmelsen gir Riksrevisjonen adgang til å kreve dokumentasjon for opplysninger som den opplysningspliktige har overført elektronisk til tollmyndighetene.

Bestemmelsen viderefører tolloven § 13-4 sjette ledd. 


Tollavgiftsloven § 8-8 

Forarbeider 

Prop. 237 L (2020-2021) punkt 10.8 

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 2007 § 13-4 sjette ledd

Ot.prp. nr. 1 (2008-2009)

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 102