Gå til innhold

§ 5-2 Generell nedsettelse av tollavgiftssatser for landbruksvarer

§ 5-2. Generell nedsettelse av tollavgiftssatser for landbruksvarer

(1) Departementet kan treffe vedtak om generell nedsettelse av tollavgiftssatsen for en bestemt landbruksvare, uten kvantitative begrensninger og for en nærmere angitt periode begrenset til utgangen av vedkommende budsjettår. Departementet kan treffe vedtak med virkning utover budsjettåret med forbehold om at tolltariffen ikke endres.

(2) Departementet kan på forhånd kunngjøre vedtak om endring av tollavgiftssats etter denne paragrafen. Kunngjøringen skal angi tidspunktet for iverksettelsen av vedtaket.

(3) Departementet kan gi forskrift om generell nedsettelse av tollavgiftssats, herunder om saksbehandling, opplysningsplikt, kontroll, administrative sanksjoner, gyldighetsperiode og kunngjøring av vedtak.

Det er til dels høye tollavgiftssatser ved innførsel av landbruksvarer til Norge, for å beskytte norsk landbruk. Landbruksdirektoratet kan likevel sette ned den tollavgiftssatsen Stortinget har vedtatt for bestemte varetyper i en gitt periode. Dette gjøres blant annet for å møte forbrukernes og næringsmiddelindustriens behov for varer i perioder da den norske produksjonen er lavere enn ellers.

Generell nedsettelse av tollavgiftssatser gjelder særlig jordbruksvarer med avtalefestet målpris. Det dreier seg i all hovedsak om råvarer. Det er ikke nødvendig å søke særskilt for å få denne typen nedsettelse, og nedsettelsene er heller ikke begrenset til bestemte kvanta.

Regelverket om generelle nedsettelser av tollavgiftssatser står i forskrift om administrative tollnedsettelser, hovedsakelig i §§ 6 til 9 med tilhørende vedlegg. I tillegg er det bl.a. en bestemmelse i forskriftens § 21 om korn, mel og kraftfôr, og i tilknytning til denne bestemmelsen er det gitt en egen forskrift om omregningsfaktorer.

Informasjon om hvilke generelle nedsettelser av tollavgiftssatser som er gitt i medhold av bestemmelsene finnes på nettsidene til Landbruksdirektoratet. De enkelte nedsettelsene vil også fremgå av den elektroniske versjonen av tolltariffen.

For individuell nedsettelse av tollavgiftssatser, se §§ 5-3 og 5-4.


Tollavgiftsloven § 5-2

Forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer

Forskrift om omregningsfaktorer for råvarer til matmel og kraftfôrproduksjon ved fastsettelse av tollsatser og prisutjevningsbeløp

Forarbeider

Prp. 237 L (2020-2021) punkt 10.5

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 2007 § 9-2

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 80

Tolltariffens innledende bestemmelser § 5