Gå til innhold

§ 4-1 Preferensiell opprinnelse

§ 4-1. Preferensiell opprinnelse

(1) En vares opprinnelse fastsettes i samsvar med den frihandelsavtalen som påberopes, eller i samsvar med det generelle preferansesystemet for utviklingsland (GSP).

(2) Varens opprinnelse skal dokumenteres med opprinnelsesbevis i samsvar med den aktuelle frihandelsavtalen, eller i samsvar med det generelle preferansesystemet for utviklingsland (GSP).

(3) Departementet kan gi forskrift om krav til og vilkår for preferensiell opprinnelse.

Tollavgiftsloven § 4-1 regulerer spørsmål om preferensiell opprinnelse ved innførsel av varer til Norge. Kapittel 4 i tollavgiftsloven viderefører deler av kapittel 8 i tolloven. Bestemmelsene om opprinnelse ved utførsel følger av vareførselsloven §§ 5-11 og 5-12.

Bestemmelsene om preferensiell opprinnelse får betydning for hvor mye en norsk importør må betale i tollavgift for varene som vedkommende importerer. Importøren kan på visse vilkår få tollavgiftsfrihet eller tollavgiftsnedsettelse sammenlignet med de ordinære tollavgiftssatsene (preferansetollavgift) fordi varene har opprinnelse et bestemt sted.

Preferansetollavgift på grunn av opprinnelse kan i henhold til tollavgiftsloven § 3-1 første ledd bokstav b og c ha bakgrunn i:

  • frihandelsavtale
  • at varen kommer fra et u-land (under det generelle preferansesystemet for utviklingsland - GSP)

Preferansetollbehandling ved innførsel - frihandelsavtalene

Norge har inngått frihandelsavtaler med en rekke land, herunder bl.a. EØS-avtalen. Hvilke land dette gjelder fremgår av tollavgiftsforskriften § 4-1-1.

For å få preferansetollavgift ved innførsel under frihandelsavtaler må varene være opprinnelsesvarer, og mottakeren i Norge må dokumentere dette overfor tollmyndighetene i form av et opprinnelsesbevis som legges fram i forbindelse med tollavgiftsmeldingen (en del av deklarasjonen). Her er det nærmere regler i tollavgiftsforskriften §§ 4-1-1 til 4-1-6.

Vilkårene for hva som anses som opprinnelsesprodukter fremgår i de enkelte frihandelsavtalene, jf. tollavgiftsforskriften § 4-1-1.

Preferansetollavgift skal oppgis i tollavgiftsmeldingen, eller senere ved levering av endringsmelding etter tollavgiftsloven § 9-4 dersom det dokumenteres at de aktuelle produktene fylte vilkårene for preferansetollavgift på tidspunktet for varens overgang til fri disponering jf. tollavgiftsforskriften § 4-1-2.

Opprinnelsesbevisene kan være et varesertifikat EUR.1/EUR-MED, eller en opprinnelseserklæring dersom avsender i utlandet er autorisert til selv å attestere på at varene er opprinnelsesvarer, eller dersom verdien av opprinnelsesproduktene i sendingen ikke overstiger en eventuell beløpsgrense fastsatt i den aktuelle frihandelsavtalen.

Tollmyndighetene kan foreta kontroll av opprinnelsesbevisene i avsenderlandet.

Preferansetollbehandling ved innførsel - GSP

Varer som har opprinnelse i et utviklingsland som står på listen over GSP-land (se tollavgiftsforskriftens vedlegg 1, jf. tollavgiftsforskriften § 3-1-2 fjerde ledd), kan få preferansetollavgift ved innførsel til Norge. Også her må mottakeren i Norge dokumentere opprinnelsen overfor tollmyndighetene ved å legge fram et opprinnelsesbevis i forbindelse med tollavgiftsmeldingen (en del av deklarasjonen). Her er det nærmere regler i tollavgiftsforskriften §§ 4-1-7 til 4-1-20.

Tollmyndighetene kan foreta kontroll av opprinnelsesbevisene i avsenderlandet, jf. tollavgiftsforskriften § 4-1-21.


Tollavgiftsloven § 4-1 

Tollavgiftsforskriften §§ 4-1-1 til 4-1-21

Forarbeider

St.prp. 237 L (2020-2021) punkt 10.4

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 2007 §§ 8-4 og 8-5

Ot.prp.nr.58 (2006-2007)

Tolltariffens innledende bestemmelser § 2

St. prp. nr 1 (en rekke år)

St. prp. nr. 59 (1994-1995)

St. prp. nr. 3 (1994-1995)

St. prp. nr. 65 (1965-1966)

Innstilling fra Tollovkomiteen av 1959

Forskrift om preferensielle opprinnelsesregler 13. des. 2004 nr. 1702

Forskrift om opprinnelse ved bruk av GSP-systemet 20. feb. 1998 nr. 158