Gå til innhold

§ 3-4 Beregningsgrunnlag for vare som gjeninnføres etter bearbeiding eller reparasjon mv. (utenlands bearbeiding)

§ 3-4. Beregningsgrunnlag for vare som gjeninnføres etter bearbeiding eller reparasjon mv. (utenlands bearbeiding)

(1) Dersom en vare som tidligere er gått over til fri disponering eller har norsk opprinnelse, blir gjeninnført etter at den er bearbeidet, reparert eller brukt til fremstilling av annen vare utenfor landet, skal beregningsgrunnlaget fastsettes slik:
a. Dersom tollavgift skal beregnes på grunnlag av verdi, svares tollavgift av kostnaden ved at varen ble reparert eller bearbeidet, tillagt transportkostnaden.
b. Dersom tollavgift skal beregnes på grunnlag av vekt, volum eller stykk, beregnes tollavgift med åtte prosent av beregningsgrunnlaget som nevnt i bokstav a.
c. Dersom reparasjon eller bearbeiding er utført uten vederlag, settes beregningsgrunnlaget til null.

(2) Vilkår for beregning etter første ledd er at
a. varen gjeninnføres innen ett år etter utførselen
b. gjeninnførselen foretas av den samme fysiske eller juridiske person som utførte varen
c. det ikke er refundert tollavgift ved utførselen og
d. eventuelt krav om refusjon av tollavgift frafalles.

(3) For landbruksvarer som gjeninnføres etter bearbeiding i utlandet, beregnes tollavgift i samsvar med bestemmelser fastsatt av departementet i forskrift.

(4) Departementet kan gi forskrift om beregningsgrunnlaget for vare som gjeninnføres etter bestemmelsene her, herunder om adgangen til å dispensere fra vilkårene, og om at slike varer på visse vilkår kan innføres uten tollavgift.

Innhold 

Ved innførsel av varer skal tollavgiften som hovedregel beregnes ut fra et grunnlag fastsatt etter bestemmelsen i § 3-3, og med ordinær tollavgiftssats. I utgangspunktet gjelder dette også for varer som gjeninnføres etter å ha vært utenfor tollområdet.

På visse vilkår er det imidlertid mulig å betale mindre tollavgift for varer som gjeninnføres. Hvis vilkårene i disse bestemmelsene oppfylles, kan varen innføres enten tollavgiftsfritt eller med lavere tollavgift i følgende tilfeller:

  • Varer som gjeninnføres i uforandret stand (se § 6-4 første ledd bokstav a)
  • Varer som gjeninnføres etter bearbeiding/reparasjon (§ 3-4)

Grensen mellom varer som er tollavgiftsfrie etter § 6-4 første ledd bokstav a og varer som det skal beregnes tollavgift for etter de særlige reglene i § 3-4 går ved at varen anses som "bearbeidet". I bearbeiding ligger det at noe må være gjort med varen som har forandret den.

Det er særlige problemstillinger knyttet til levende dyr som har vært midlertidig utført. Det vil alltid måtte gjøres noe med slike dyr mens de befinner seg i utlandet, fordi de trenger fôr, oppholdssted og et visst stell for å overleve. Dette vil i utgangspunktet ikke være bearbeiding i tollavgiftslovens forstand, og dyrene kan i slike tilfeller innføres tollavgiftsfritt etter § 6-4 første ledd bokstav a. Er dyret på den annen side f.eks. gjort drektig, veterinærbehandlet eller trent mens det var i utlandet, er dyret å betrakte som bearbeidet, og det skal beregnes tollavgift av bearbeidingskostnadene i samsvar med § 3-4. Det vil være grensetilfeller mellom disse to gruppene som tollmyndighetene må ta konkret stilling til.

Tollavgiftsloven § 3-4 må for øvrig anses som en spesialregel i forhold til tollverdireglene i vareførselsloven kapittel 6. Se i denne sammenheng WCOs Commentary 5.1.

I § 3-4 skilles det videre mellom utenlands bearbeiding av

  • landbruksvarer
  • andre varer (industrivarer)

Utenlands bearbeiding av industrivarer

For industrivarer som bearbeides i utlandet fremgår beregningsgrunnlaget for tollavgift av § 3-4 første ledd. Industrivarer er alle varetyper som ikke klassifiseres som landbruksvarer. Se UB-forskriften § 2 om hva som menes med landbruksvare.

Det skilles mellom bearbeiding utført uten vederlag (gratis), og bearbeiding utført mot vederlag.

Bearbeiding uten vederlag

Hvis bearbeidingen er utført uten vederlag, settes beregningsgrunnlaget til null. Det har da ingen betydning om tollavgift skal beregnes av vekt, verdi, stykk eller volum. Når beregningsgrunnlaget er null, blir det heller ingen tollavgift å betale for varen.

Bearbeiding mot vederlag

Hvis bearbeidingen er utført mot vederlag, og det skal beregnes tollavgift på grunnlag av verdi, er beregningsgrunnlaget de totale omkostningene ved bearbeidingen. I tillegg kommer transportkostnaden både frem og tilbake. Tollavgiften skal beregnes med den ordinære tollavgiftssatsen som er fastsatt for varen.

Hvis bearbeidingen er utført mot vederlag, og det skal beregnes tollavgift på grunnlag av vekt, stykk eller volum, er beregningsgrunnlaget de totale omkostningene ved bearbeidingen. I tillegg kommer transportkostnaden både frem og tilbake. Tollavgiften som skal beregnes er 8 % av de samlede bearbeidings- og transportkostnadene.

Vilkår for redusert beregningsgrunnlag

Vilkår for at det reduserte beregningsgrunnlaget etter § 3-4 første ledd skal komme til anvendelse er at

  • varen gjeninnføres innen ett år etter utførselen
  • gjeninnførselen foretas av den samme fysiske eller juridiske person som utførte varen
  • det ikke er refundert tollavgift ved utførselen
  • eventuelt krav om refusjon av tollavgift frafalles

Utenlands bearbeiding av landbruksvarer

Forskrift om tollnedsettelser for landbruksvarer som gjeninnføres etter bearbeiding i utlandet

Forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer

Forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer

Forskrift om fastsettelse av nedsatte tollsatser ved import av industrielt bearbeidede landbruksvarer

For landbruksvarer som gjeninnføres etter bearbeiding i utlandet kan tollavgiften settes lavere enn den ordinære, jf. forskrift om tollnedsettelser for landbruksvarer som gjeninnføres etter bearbeiding i utlandet (UB-forskriften).

Nedsettelse av tollavgift i forbindelse med utenlands bearbeiding av landbruksvarer er avhengig av en særskilt søknad til Landbruksdirektoratet. Det må i utgangspunktet søkes om nedsettelser før utførselen, og det gis nedsettelse i inntil ett år fra innvilgelsen av søknaden. Kvoter solgt på auksjon kan likevel ha lenger varighet.

Dersom tollavgiften eller tollavgiftssatsen på den varen som gjeninnføres allerede er satt ned etter UB-forskriften, gis det ikke ytterligere nedsettelse ved utenlands bearbeiding.

Nedsettelser av tollavgift ved gjeninnførsel av landbruksvarer kan deles i følgende kategorier:

Nedsettelse av tollavgift for kjøtt og meierivarer

En importør av kjøtt, kjøttvarer og meieriprodukter kan få nedsettelse av tollavgift ved å søke om kvote ved auksjon. For slike auksjoner gjelder forskriften om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer så langt den passer. Det er også nærmere regler om fastsettelse av tollavgiftssatsen og tildeling avlkvotene i forskrift om tollnedsettelser for landbruksvarer som gjeninnføres etter bearbeiding i utlandet.

Nedsettelse av tollavgift for RÅK-varer

For industrielt bearbeidede landbruksvarer som omfattes av forskrift om fastsettelser av nedsatte tollsatser ved import av industrielt bearbeidede landbruksvarer, skal det beregnes tollavgift bare av den andelen av den gjeninnførte varen som er tilført i utlandet.

Andre landbruksvarer

For andre landbruksvarer skal det beregnes ordinær tollavgift av det som er tilført varene i utlandet. Tollavgiftssatsen er den ordinære, med mindre det er gitt individuell nedsettelse av tollavgift etter forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer.


Tollavgiftsloven § 3-4 

Tollavgiftsforskriften §§ 3-4-1 til 3-4-3

Forarbeider

Prop. 237 L (2020-2021) punkt 10.3 

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 2007 § 7-4

Ot. prp. nr. 58 (2006-2007) side 65

Tolltariffens innledende bestemmelser § 17

St. prp. nr. 1 (1990-1991)

St. prp. nr. 65 (1965-1966)

Innstilling fra Tollovkomiteen av 1959

Tolltariffens innledende bestemmelser før 1967 § 14