Gå til innhold

§ 12-2 Overtredelsesgebyr

§ 12-2.Overtredelsesgebyr

(1) Tollmyndighetene kan ilegge overtredelsesgebyr overfor den som ikke medvirker til kontroll etter § 10-2.

(2) Overtredelsesgebyr kan utgjøre inntil 50 ganger rettsgebyret, jf. rettsgebyrloven § 1 annet ledd.

(3) Overtredelsesgebyr ilegges ikke dersom oppfyllelse var umulig på grunn av forhold som ikke skyldtes den ansvarlige.

(4) Departementet kan gi forskrift om utmåling av overtredelsesgebyr.

Første ledd bestemmer at tollmyndighetene kan ilegge overtredelsesgebyr overfor den som ikke medvirker til kontroll etter § 10-2, om kontroll hos den opplysningspliktige.

Tollavgiftsloven § 12-2 viderefører deler av tolloven § 16-17 første ledd bokstav c og annet til fjerde ledd. Tolloven § 16-18 om saksbehandlingsregler og rettslig prøving av saker om et overtredelsesgebyr er ikke videreført, da tilsvarende bestemmelser følger av forvaltningsloven §§ 48 til 50.

Det er gitt en egen veileder om overtredelsesgebyr: Utmåling og ileggelse av overtredelsesgebyr 


Tollavgiftsloven § 12-2

Forarbeider 

Prop.237 L (2020-2021) punkt 10.12 

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 2007 § 16-17

Tollforskriften § 16-17-1

Prop.1 LS (2016-2017) kap. 13