Gå til innhold

§ 12-7 Utsatt iverksetting av vedtak om sanksjon

§ 12-7.Utsatt iverksetting av vedtak om sanksjon

(1) Vedtak om tilleggsavgift og vedtak om overtredelsesgebyr skal ikke iverksettes før klagefristen er ute eller klagen er avgjort.

(2) Dersom den som er ilagt tilleggsavgift eller overtredelsesgebyr vil prøve vedtakets gyldighet for domstolene, skal vedtaket, dersom partene ber om det, ikke iverksettes før etter utløpet av søksmålsfristen eller endelig rettsavgjørelse foreligger.

Begrunnelsen for bestemmelsen er at administrative sanksjoner kan være av særlig inngripende karakter, og at utsatt iverksetting av vedtaket vil styrke partens rettssikkerhet.

Bestemmelsen viderefører tolloven § 16-19. 


Tollavgiftsloven § 12-7

Forarbeider 

Prop.237 L (2020-2021) punkt 10.12 

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 2007 § 16-19

Prop. 1 LS (2016-2017)

Innst. 4 L (2016-2017)