Gå til innhold

§ 6-1 Tollavgiftsfritak som følge av unntak fra plikten til å levere deklarasjon etter vareførselsloven § 4-1

§ 6-1. Tollavgiftsfritak som følge av unntak fra plikten til å levere deklarasjon etter vareførselsloven § 4-1

Det skal ikke beregnes tollavgift ved innførsel av varer som omfattes av unntak fra plikten til å levere deklarasjon for prosedyren overgang til fri disponering etter vareførselsloven § 4-1 tredje ledd.

Tollavgiftsloven § 6-1 fastlegger at det ikke skal beregnes tollavgift ved innførsel av varer som omfattes av unntak fra plikten til å levere deklarasjon for prosedyren overgang til fri disponering etter vareførselsloven § 4-1 tredje ledd.

Unntak fra plikten til å levere deklarasjon etter vareførselsloven § 4-1 tredje ledd er gitt i vareførselsforskriften §§ 4-1-9 til og med 4-1-28.

Tollavgiftsloven § 6-1 tilsvarer merverdiavgiftsloven § 7-2 første ledd, som gir fritak fra å beregne merverdiavgift i tilfeller hvor varer kan innføres til fri disponering uten at det må leveres deklarasjon etter vareførselsloven § 4-1. 


Tollavgiftsloven § 6-1

Forarbeider 

Prop. 237 L (2020–2021) kapittel 1 (avsnittet om tollavgiftsloven kap. 6) og punkt 10.6